null

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

W URZĘDZIE

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
 2. Pisemna zgoda osoby, mającej być pełnomocnikiem.
 3. Kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności (znaczny lub umiarkowany) wyborcy (nie dotyczy wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat). 
 4. Kopia dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, w stosunku przysposobienia/opieki/kurateli (jeżeli dotyczy)

PRZEZ INTERNET 

– usługa będzie uruchomiona od 1.09

Zgłoś zamiar głosowania przez pełnomocnika.

Opłaty:

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru:

Wniosek składa się w urzędzie właściwym dla ujęcia w obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania.

Tu sprawdzisz adresy warszawskich urzędów: Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich(otwiera się w nowej karcie)

Termin składania dokumentów:

do 6 października 2023 r.

Tryb odwoławczy:

Brak.

Dodatkowe uwagi:

Wyłączenia głosowania przez pełnomocnika

 • głosowanie w obwodach odrębnych
 • głosowanie w obwodach utworzonych za granicą
 • głosowanie w obwodach utworzonych na polskich statkach morskich
 • zgłoszenie przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Kto może udzielić pełnomocnictwa do głosowania?

Udzielić pełnomocnictwa do głosowania może wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat.

Potwierdzenie w sposób nie budzący wątpliwości woli udzielenia pełnomocnictwa

Wyborca obowiązany jest przed sporządzeniem aktu pełnomocnictwa potwierdzić w sposób niebudzący wątpliwości, przed wójtem lub innym upoważnionym pracownikiem, wolę udzielenia pełnomocnictwa osobie, która wyraziła zgodę na jego przyjęcie. Wniosek niepotwierdzony pozostawia się bez rozpoznania w aktach sprawy.

Wyborca nie potrafi/nie może złożyć podpisu

Jeżeli wyborca nie może lub nie umie złożyć podpisu, wniosek podpisuje osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.

Kto może być pełnomocnikiem?

Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania z zastrzeżeniem poniżej:

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach.

Od ilu osób można przyjąć pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby z zastrzeżeniem poniżej:

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka itp.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka itp.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Co jeżeli wniosek nie spełnia ustawowych warunków?

Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia ustawowych warunków, prezydent miasta wzywa wyborcę do usunięcia wad wniosku w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieusunięcie wad w terminie będzie skutkować odmową sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Gdzie sporządzany jest akt pełnomocnictwa?

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania.

Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na obszarze gminy poza miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku.

Cofnięcie pełnomocnictwa przez wyborcę

Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia prezydentowi miasta, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wygaśnięcie pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:

 1. śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika, 
 2. powzięcia informacji, że pełnomocnikiem jest osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa, mąż zaufania, jak również kandydat w wyborach
 3. wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do głosowania.

Link do karty informacyjnej um.warszawa.pl(otwiera się w nowej karcie)


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.).  
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2015 r. poz. 1724 ze zm.).