null

Program Wspierania Uczniów Uzdolnionych "Wars i Sawa" w SP nr 293

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Właśnie mija 8 lat odkąd w Szkole Podstawowej nr 293 jest realizowany Program „Wars i Sawa” wspierający uczniów uzdolnionych. Jego głównym celem jest przede wszystkim odkrywanie talentów dzieci i stwarzanie im możliwości poszukiwania własnej drogi rozwoju, a także realizowanie przyjętych założeń spójnego systemu umożliwiającego rozpoznawanie i rozwijanie ich uzdolnień. Następstwem tych działań ma być uczeń kreatywny, ciekawy świata, rzetelny, sumienny w wypełnianiu obowiązków, zdolny do samokształcenia i rozwijania własnych zainteresowań.
 
Wszystko zaczęło się 5 października 2011 r., kiedy to w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów „Wars i Sawa”. O to wyróżnienie ubiegało się aż 79 szkół, jednak pozytywną opinię uzyskało jedynie 18, a wśród nich SP 293. Kapituła  do spraw opiniowania wniosków o przyznanie Certyfikatów „Wars i Sawa” i Honorowych Wyróżnień „Szkoła z pomysłem” Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nie miała łatwego zadania, ponieważ musiała wskazać tylko te placówki, które były miejscem identyfikacji szczególnych predyspozycji uczniów i ich planowego rozwoju. Certyfikat stanowi potwierdzenie osiągnięcia przez szkołę określonego standardu pracy w tym obszarze. Jest nagrodą za trud, jakiego wymaga systemowa opieka nad rozwojem utalentowanych dzieci i podnoszeniem efektywności kształcenia. Takie działania zostały podjęte w tej szkole i dzięki temu znalazła się ona w grupie laureatów II edycji Programu Wspierania Uzdolnionych.
 
Od początku realizowania Programu Zespół Wspierania Uzdolnionych pod kierunkiem pani Renaty Piłat i pani Wioletty Krawczyk zadbał o promocję zdolnych uczniów, organizując w styczniu i w czerwcu ekspozycje, na które składały się fotografie uczniów objętych Programem "Wars i Sawa", ich prace zamieszczone w portfolio oraz dyplomy potwierdzające osiągnięcia w konkursach i turniejach. Ponadto stworzono oddzielną zakładkę na stronie internetowej szkoły, zawierającą galerię uczniów uzdolnionych, ich osiągnięcia, harmonogram działań, wykaz instytucji wspierających oraz ofertę zajęć dodatkowych.
 
W czerwcu 2013 r., wraz z obchodami jubileuszu 40-lecia szkoły, zrodziła się idea opublikowania prac uczniów objętych Programem "Wars i Sawa" w książce noszącej tytuł „Pars pro toto, czyli Szkoła Podstawowa nr 293 w miniaturze". W ten sposób podkreślono rangę dokonań uzdolnionych, których twórcza postawa, ciekawość świata, pracowitość i sumienność wpisują się w założenia stanowiące misję szkoły. Godnym podkreślenia jest fakt wydawania ww. publikacji na zakończenie każdego roku szkolnego, którą otrzymują na pamiątkę uczniowie wraz ze swoimi opiekunami.
 
25 marca 2014 r. w szkole odbyła się po raz pierwszy na Bielanach Kreatywna Biesiada u „Warsa i Sawy”. W spotkaniu uczestniczyło wielu nauczycieli z warszawskich szkół oraz, po raz pierwszy w historii Biesiad, rodzice uczniów objętych realizacją programu. Grono zaproszonych gości swoją obecnością zaszczyciła pani Joanna Wojtulewicz, doradca metodyczny m. st. Warszawy w zakresie wspierania ucznia zdolnego, pani Edyta Jaromin, inspektor Biura Edukacji m. st. Warszawy oraz pani Izabela Witczak, koordynator ds. projektów edukacyjnych z WCiES-u. Goście mieli sposobność obejrzeć program artystyczny, zapoznać się z formami i metodami pracy stosowanymi w trakcie realizacji Programu „Wars i Sawa” oraz uczestniczyć w warsztatach przygotowanych i prowadzonych przez nauczycieli placówki. 
 
W październiku tego samego roku miało miejsce bezterminowe przedłużenie Certyfikatu „Wars i Sawa”. Podczas uroczystej gali, SP 293 została wyróżniona przez Zespół i Kapitułę Programu „gwiazdką” za pracę na najwyższym poziomie. 
 
W dniu 6 kwietnia 2018 r. odbyła się uroczystość, podczas której pani dyrektor Iwona Krupińska odebrała dla szkoły Certyfikat Prezydenta m. st. Warszawy „Wars i Sawa”, zaktualizowany po wdrożeniu zmian w polskim prawie oświatowym.
Niniejszy dokument stanowi dziś swoisty „znak rozpoznawczy”, potwierdzający osiągnięcia przez szkołę określonego, pożądanego standardu w obszarze wspierania uczniów uzdolnionych.
 
Na wielkie uznanie zasługują osiągnięcia uczniów objętych Programem, uzyskujących bardzo dobre wyniki w różnego rodzaju konkursach olimpiadach i turniejach wiedzy.
Wśród nich znalazł się uczeń, który był objęty szkolnym programem wspierania uzdolnionych z języka polskiego, z języka angielskiego oraz z matematyki. Jego nieprzeciętnym osiągnięciem było napisanie książki w 3 tomach, której bohaterem jest uczeń szkoły podstawowej. Bardzo szybko stała się ona bestsellerem szkolnej biblioteki, by później znaleźć uznanie przedstawicieli Biura Edukacji m.st. Warszawy, na którego stronie internetowej została opublikowana.
 
W obecnym roku szkolnym na duże uznanie zasługują sukcesy jednej z uczennic, która również przejawia uzdolnienia z języka polskiego, języka angielskiego oraz matematyki. Jest laureatką licznych konkursów z tych przedmiotów, jednak największym jej sukcesem jest uzyskanie tytułu laureatki w konkursie kuratoryjnym z języka polskiego.  
 
Ponadto w ośmioletnim okresie realizacji programu placówka może poszczycić się wieloma osiągnięciami uczniów na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. 
 
Ważnym doświadczeniem dla uczniów uzdolnionych były spotkania z Mistrzami Sportu.
W ramach akcji „Stop zwolnieniom z wf-u” zajęcia sportowe poprowadzili: Marcin Gortat – koszykarz NBA, Jakub Rzeźniczak – piłkarz Legii Warszawa oraz Piotr Małachowski – wicemistrz olimpijski w rzucie dyskiem. Spotkania ze znanymi sportowcami pokazały, że sport, to nie tylko ciężka praca, ale również zabawa.
 
Dzięki uprzejmości Zakładu Pedagogiki Specjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie zorganizowano zajęcia pod nazwą Kompas Kreatywności dla uczniów klas III. Pracownicy APS przeprowadzili badania sprawdzające efektywność projektu oraz umożliwili udział w projekcie badawczym Kreatywność a osiągnięcia szkolne uczniów szkół podstawowych.
 
Uczestnictwo w Programie Wspierania Uzdolnionych jest swoistym zobowiązaniem do realizacji przez szkołę różnorodnych działań, których nadrzędnym celem jest trafne rozpoznanie zainteresowań i zdolności uczniów oraz zagwarantowanie właściwego tempa ich rozwoju. Odnosi się do różnych dziedzin życia szkolnego, a także współpracy ze środowiskiem instytucji pracujących na rzecz dzieci i młodzieży. Ważną rolę ogrywa w nim prezentacja i ocena dorobku ucznia, jego osiągnięć, co stanowi jednocześnie przedmiot satysfakcji, a także element motywacji do dalszego doskonalenia się. Jest to program, który znacznie przyczynia się do określenia potencjału uczniów, budowania i umacniania wewnętrznej motywacji do nauki i rozwoju.
 
Opracowały - Wioletta Krawczyk, Renata Piłat