null

Program Dobry Rodzic – Dobry Start w Dzielnicy Bielany

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Program Dobry Rodzic – Dobry Start w Dzielnicy Bielany Nasza dzielnica troszczy się o dobro także najmłodszych mieszkańców, dlatego Urząd nawiązał współpracę z Fundacją Dzieci Niczyje, startującą z kolejną edycją programu Dobry Rodzic – Dobry Start. Jest to inicjatywa, która w założeniu ma chronić małe dzieci przed krzywdzeniem – psychicznym, oraz fizycznym poprzez ścisłą współpracę z instytucjami ochrony zdrowia, ośrodkami pomocy społecznej, żłobkami oraz innymi instytucjami, mającymi kontakt z małymi dziećmi. System działa już w 16 dzielnicach w tym na Bielanach. Docelowo ma objąć swoim zasięgiem całą Warszawę.

Wczoraj (tj. 27.10 br.), w Urzędzie Dzielnicy Bielany, rozpoczęło się dwudniowe szkolenie wprowadzające w program, na którym obecny był zastępca burmistrza Bielan – Grzegorz Pietruczuk.

W swoim przemówieniu podkreślił istotną rolę, jaką pełni program w działaniach mających na celu zapobieganie stosowania przemocy wobec dzieci. Ponadto wyraził nadzieję, że biorący udział w szkoleniu przedstawiciele lokalnych instytucji (żłobków, Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, specjalistycznych poradni, kuratorów sądowych) wyniosą z kursu jak najwięcej informacji, które pomogą bielańskim placówkom wypełniać założenia programu. W ramach niego będą prowadzone działania ukierunkowane na zwiększenie wiedzy profesjonalistów pracujących z rodzicami najmłodszych dzieci w wieku 0-3 lat na temat sytuacji rodziny z małym dzieckiem, oraz zmian jakie zachodzą w systemie rodzinnym po urodzeniu dziecka - z uwzględnieniem czynników ryzyka jego krzywdzenia.

Program finansowany jest ze środków m.st. Warszawy – Dzielnicy Bielany natomiast realizowany pod honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Zdrowia.