null

Problemy kompostowni na Radiowie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W czerwcu 2002 r. zespół autorski pracowników Politechniki Warszawskiej przygotował na zlecenie Wydziały Ochrony i Kształtowania Środowiska Urzędu Gminy Warszawa Bielany opracowanie dotyczące ograniczenia uciążliwości kompostowni Radiowo.

Kompostownia na Radiowie należy do największych w Europie, rocznie przerabia ok. 108 tys. ton odpadów i zajmuje teren 10 ha. Najbliższa zabudowa występuje 550 m od zakładu lecz jego uciążliwość czyli bardzo nieprzyjemny zapach jest odczuwalna (w zależności od kierunku wiatru) nawet w odległości kilku km.

Zaproponowane przez autorów opracowania dr inż. K. Skalmowskiego, dr inż. K. Lelicińską i mgr inż. A. Skalmowskiego sposoby poprawy sytuacji to:

  1. hermetyzacja całości - prowadzenie całego procesu kompostowania w specjalnej, zamkniętej hali technologicznej z wentylacją wyciągową. Emisja substancji odoro-czynnych byłaby wtedy znikoma, a ich zasięg nie przekraczałby granicy działki na której zlokalizowana jest kompostownia. Rozwiązanie najbardziej kosztowne.
  2. hermetyzacja pierwszej fazy procesu (14-21 dni) w bioreaktorach (np. w kontenerach) - rozwiązanie to w znacznym stopniu ogranicza uciążliwość zapachową, ale dojrzewanie masy prowadzone jest w pryzmach na otwartym powietrzu. Druga faza kompostowania charakteryzuje się spowolnionym przebiegiem i mniejszym oddziaływaniem na środowisko. W technice światowej znanych jest wiele takich rozwiązań.
  3. prowadzenie procesu w brykietach - potrzebna jest specjalna prasa do brykietowania. Proces kompostowania w brykietach trwa 5-6 tygodni. Niezbędna jest hala technologiczna oraz biofiltry do oczyszczania powietrza z odorów. Zaletą tego rozwiązania jest znacznie mniejsza powierzchnia hali oraz możliwość dodania ok. 20% osadów ściekowych służących jako lepiszcze do brykietowania masy. Takie rozwiązanie było testowane w Radiowie w latach 70-tych z dobrymi efektami, jednak ze względu na koszty nie zostało wdrożone.
  4. stworzenie naturalnych roślinnych barier ochronnych - wokół kompostowni brak jest starodrzewu. Nasadzenia wykonane przez Gminę Warszawa-Bielany 6 lat temu zostały niewłściwie wykonane, wybrano bardzo wolno rosnące gatunki drzew i należałoby rozważyć celowość uzupełnienia nasadzeń o drzewa dające duże przyrosty roczne.

Wzrost roślin można wspomóc także przez ich nawożenie. Pasy izolacyjne z wysokich drzew oraz innych barier (np. obwałowań) należy traktować jako środki wspomagające inne działania.

stosowanie preparatów ograniczających uciążliwość zapachową - istnieją różne preparaty np. neutralizujące uciążliwe zapachy poprzez chemiczną destrukcję cząstek, maskujące nieprzyjemne zapachy, przyspieszające procesy mineralizacji. Można stosować także technologię barier osmogenicznych, metody pochłaniania, kompensacji itp. W Niemczech stosuje się, a na Radiowie testuje węglan wapnia CaCO3.

Większość z zaproponowanych rozwiązań jest bardzo kosztowna i wykracza poza możliwości Bielan, a także kompostowni która jest własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania.

Doraźne zaproponowano następujące działania:

  1. zainstalowanie biofiltrów na wylocie powietrza wentylacyjnego z hali zbiorników magazynowych (bunkrów). Powietrze z wentylacji przechodzi tam przez cyklony usuwające pył, lecz nie pozbawiające powietrza odorów.
  2. bezwzględne przestrzeganie zamykania hal technologicznych.
  3. natychmiastowe przerabianie świeżych odpadów przywiezionych do kompostowni -leżakowanie max. l dzień.
  4. przykrywanie boksów, do których odprowadzana jest taśmociągami biomasa w celu przeprowadzenia I etapu kompostowania warstwą dojrzałego kompostu. Zanieczyszczenie powietrza następuje głównie w czasie kompostowania na otwartym terenie. Zanieczyszczenia odprowadzane do powietrza na tym etapie można również sorbować stosując torf lub inne sorbenty organiczne, ale ich stosowanie podwyższy koszty eksploatacyjne kompostowni.
  5. dojrzewające pryzmy kompostu należy zadaszyć lub przykrywać folią w celu uniknięcia nadmiernego zawilgocenia.
  6. przy przerzucaniu pryzm (napowietrzaniu) należy kierować się zdrowym rozsądkiem: nie jednego dnia wszystkie pryzmy, zwracać uwagę na warunki klimatyczne (kierunek wiatru, wilgotność.

Ocena..." została przekazana do MPO - właściciela kompostowni i do niego zależy czy sytuacja ulegnie poprawie. Nie zwalnia to władz Bielan od podejmowania skutecznych działań zmierzających do poprawy sytuacji mieszkańców terenów graniczących z kompostownią.