null

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 14 września  2020 r  (poniedziałek) o godz. 15:30
(wspólnie z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego)

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania 

Proponowany porządek obrad

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad. 
  3. Przyjęcie protokołu Komisji z dnia: 26.08.2020 r.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy. 
  5. Sprawy różne, korespondencja.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy  Społecznej
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Wojciech Borkowski


Zaproszeni goście
Pan Grzegorz Pietruczuk - Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Andrzej Malina - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Marek Sitarski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Filip Florczak -  Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 
dla  Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy


____________________________________________________
Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

Załączniki: