null

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Ochrony Środowiska 
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
28 stycznia 2021 r. (czwartek) o godz. 17:15


Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania[1].

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024.
  4. Informacja Wydziału Ochrony Środowiska oraz Wydziału Infrastruktury w zakresie spraw podjętych na posiedzeniu 2 grudnia 2020 r.:
    • harmonogram działań w zakresie montażu znaków drogowych A-30 „Uwaga Jeże”;
    • ekspertyza wykonana na zamówienie nr UD-III-WZP.271.57.2020.MGA dot. stanu zdrowotnego drzew w pasach drogowych dróg gminnych).
  5. Sprawy różne, korespondencja.
  6. Zakończenie posiedzenia Komisji.

                                                                                                                                               Przewodniczący
                                                                                                                                       Komisji Ochrony Środowiska 
                                                                                                                             Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

                                                                                                                                      Krystian Lisiak
Zaproszeni goście:
Pani Grażyna Sienkiewicz – Dyrektor Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy.
Pan Grzegorz Bistuła-Prószyński – Zastępca Dyrektora Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy.
Pani Magdalena Baran – Główny Specjalista w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy.

Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Pani Mirosława Włodek – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany.
Pan Paweł Sondij – Naczelnik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany.

Przedstawiciele jednostek samorządowych niższego rzędu w dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

_______________________________________________
[1] Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn.zm.).
 

Załączniki: