null

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Ochrony Środowiska 
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
02 grudnia 2020 r. (środa) o godz. 17:00

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Zarządu Dzielnicy Bielany w zakresie:
  1. montażu znaków drogowych A-30 „Uwaga Jeże” na bielańskich drogach w związku ze zgłoszeniami Samorządu Mieszkańców Domków Rodzinnych „Stare Bielany” – cd. Sprawy;
  2. liczby usuniętych drzew oraz wykonanych nasadzeń zastępczych w pasach drogowych dróg publicznych gminnych;
  3. stanu realizacji zamówienia publicznego nr UD-III-WZP.271.57.2020.MGA dot. Stanu zdrowotnego drzew w pasach drogowych dróg gminnych;
  4. bieżącego stanu oraz planów modernizacji i rozwoju placu zabaw, siłowni plenerowych oraz placów do kalisteniki (street workout) na Bielanach.
 4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji Ochrony Środowiska.
 5. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący
Komisji Ochrony Środowiska 
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Krystian Lisiak


Zaproszeni goście:
Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Mirosława Włodek – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany
Pan Paweł Sondij – Naczelnik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany
Pan Michał Piechotka – Przewodniczący Rady Samorządu Mieszkańców Domków Rodzinnych Stare Bielany


_________________________________________
1Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

Załączniki: