null

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Budżetu i Inwestycji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 13 maja 2020 r. (środa) o godz.15.00


Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania 


Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad. 
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 24.04.2020 r. 
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za rok 2019 (Druk nr 125.01).
  5. Sprawy różne, korespondencja.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Inwestycji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Marcin Włodarczyk


Zaproszeni goście:
Pan Grzegorz Pietruczuk - Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Andrzej Malina - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Marek Sitarski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Arkadiusz Przybylski – p.o. Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany


________________________________
1Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).
 

Załączniki: