null

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Budżetu i Inwestycji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 17 września  2020 r  (czwartek) o godz. 15:30

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania 

Proponowany porządek obrad

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Przyjęcie porządku obrad 
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 27 sierpnia 2020 r
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy. 
  5. Informacja z wykonania załącznika dzielnicowego Nr III do budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 roku.
  6. Zamknięcie posiedzenia

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Inwestycji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Marcin WłodarczykZaproszeni goście
Pan Grzegorz Pietruczuk - Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Andrzej Malina - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Marek Sitarski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Grażyna Pulkowska - Główna Księgowa Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Filip Florczak -  Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń  dla  Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

__________________________________________
Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

Załączniki: