null

Porządek obrad XXIX Sesji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy                                  

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817 t.j.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1, § 17 ust. 2 i § 22 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814, z 2019 r. poz. 13139), w związku z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), zwołuję XXIX Sesję Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na dzień 15 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godz. 16.45.

Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie  zaopiniowania sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za rok 2020. (Druk Nr 186.01)  
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na 2021 rok. (Druk Nr 180.01)                                                                                                       
 6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za 2020 r. (Druk Nr 185.01)                                                           
 7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Kultury i Promocji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za 2020 r. (Druk Nr 176 01)                                                                
 8. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za 2020 r. (Druk Nr 178.01)                                       
 9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za 2020 r.  (Druk Nr 181.01)
 10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za 2020 r. (Druk Nr 183.01)
 11. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za 2020 r. (Druk Nr 187.01)                                                                                                                               
 12. Przedstawienie planu pracy Komisji Kultury i Promocji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na rok 2021. (Druk Nr 177.01)
 13. Przedstawienie planu pracy Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na rok 2021. (Druk Nr 179.01)
 14. Przedstawienie planu pracy Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na rok 2021. (Druk Nr 182.01)
 15. Przedstawienie planu pracy Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na rok 2021. (Druk Nr 184.01)
 16. Przedstawienie planu pracy Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na rok 2021. (Druk Nr 188.01)                                            
 17. Informacje Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.       
 18. Interpelacje i zapytania radnych, oświadczenia, wolne wnioski.
 19. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Maciej Chmielewski