null

Porządek posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 18 października 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16.30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym [1]

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Komisji z posiedzenia w dniu: 7.06.21 r., 30.06.21 r., 16.08.21 r.
  i 13.09.21 r.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie wydania opinii do projektu Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2021-2025. (Druk Nr 242.01)
 5. Sprawy różne, korespondencja.
 6. Zakończenie posiedzenia Komisji.           

Przewodniczący
Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Wojciech Borkowski

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Katarzyna Potapowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Sylwia Lacek – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Marta Ziętek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany

 

 

 

[1] Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).