null

Porządek posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 9 września 2021 r. (czwartek) o godz. 17.00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia
Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 9 września 2021 r. (czwartek) o godz. 17.00

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.[1]

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzeń Komisji nr 6 z dnia 08.06.2021 r.
 4. Rozpatrzenie skargi z dnia 27.07.2021 r. na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, dotyczące obciążenia Skarżącej opłatami za bezumowne korzystanie z gruntu. (1510.13.2021)
 5. Rozpatrzenie skargi z dnia 01.07.2021 r. na działania Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, dotyczące naruszenia dyscypliny finansów publicznych (1510.12.2021)
 6. Sprawy różne, korespondencja.
 7. Zamknięcie posiedzenia.  

Przewodnicząca
Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Sylwia Lacek

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Radca Prawny z Wydziału Prawnego dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Arkadiusz Przybylski – Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Wnoszący skargi w punktach 4 i 5

[1] Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).