null

Porządek posiedzenia Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 6 kwietnia 2022 r. (środa) o godz. 17:00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie zwołane na wniosek 1⁄4 członków Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego, zgodnie z § 37 ust. 3 Statutu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do Uchwały nr LXX/2182/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814 oraz z 2019 r. poz. 13139)*

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.**

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie statutów jednostek niższego rzędu.
  4. Sprawy różne, korespondencja.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Samorządowej i Dialogu Społecznego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Joanna Radziejewska

Zaproszeni goście:

  • Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;
  • Pani Małgorzata Dziewiecka – Radca prawny w Wydziale Prawnym dla Dzielnicy Bielany;
  • Przedstawiciele jednostek niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

* Wniosek z dnia 31.03.2022 r. o zwołanie posiedzenia Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego.

** Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).