null

Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 25 stycznia 2022 r. (wtorek) o godz. 17:00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.*

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu nr 13 z posiedzenia Komisji z dnia 30.11.2021 r.
  4. Sprawozdanie Zespołu do spraw kontroli wydatków przeznaczonych na ochronę zdrowia w trakcie pandemii koronawirusa.
  5. Sprawozdanie Zespołu do spraw kontroli wydatków ponoszonych na cele oświatowe w związku z pandemią koronawirusa.
  6. Zgłaszanie propozycji i przyjęcie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 r.
  7. Zgłaszanie propozycji i przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 r.
  8. Sprawy różne, korespondencja.
  9. Zamknięcie posiedzenia.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Krystian Lisiak

Zaproszeni goście:

  • Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

* Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).