null

Porządek posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (wspólne posiedzenie z Komisją Budżetu i Inwestycji) w dniu 14 lutego 2022 r. (poniedziałek) o godz. 17.30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania*

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
  w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok. (druk nr 276.01) w zakresie oświaty.
 4. Sprawy różne, korespondencja.
 5. Zamknięcie posiedzenia

Przewodnicząca Komisji
Oświaty Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Ilona Popławska

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Katarzyna Potapowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Sylwia Lacek – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Iwona Warecka  – Główny Księgowy Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Zofia Gajewicz – Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

*Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).