null

Porządek posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 26 stycznia 2022 r. (środa) o godz. 17:30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.*

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 25.11.2021 r.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany za 2021 r.
 5. Przyjęcie planu pracy Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany na 2022 r.
 6. Informacja Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w zakresie:
 • wykonanych w 2021 r. oraz planowanych w 2022 r. nasadzeń drzew w pasach drogowych dróg gminnych;
 • zrealizowanych w 2021 r. oraz planowanych do realizacji w 2022 r. projektów do budżetu obywatelskiego w zakresie zieleni niskiej i wysokiej, zieleni drogowej, parków, skwerów i placów zabaw;
 • planowanych w 2022 r. przez Urząd Dzielnicy Bielany wspólnych działaniach ze spółdzielniami wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie ochrony przyrody, zwierząt i środowiska (nasadzeń drzew, montażu budek lęgowych, domków dla dziko żyjących kotów itp.);
 • realizacji umowy na utrzymanie zieleni drogowej dróg gminnych w latach 2021-2022;
 • standardów ochrony drzewostanu w procesach inwestycyjnych Urzędu Dzielnicy Bielany;
 • realizacji przez Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Zarządzenia nr 1959/2021 z 10.12.2021 r. Prezydenta m.st. Warszawy;
 • stanu realizacji opracowania dotyczącego miejsc migracji dzikich zwierząt (m.in. jeży) na terenie dzielnicy Bielany;
 • działań podjętych przez Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie wsparcia wniosku o wpisanie Potoku Bielańskiego do Gminnej Ewidencji Zabytków.
 1. Sprawy różne, korespondencja.
 2. Zamknięcie posiedzenia.  

Przewodniczący
Komisji Ochrony Środowiska
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Krystian Lisiak

Zaproszeni goście:

 • Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany – Pani Mirosława Włodek
 • Naczelnik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany – Pan Paweł Sondij
 • Bielańskie jednostki samorządowe niższego rzędu – Samorządy Mieszkańców

* Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).