null

Porządek posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 23 czerwca 2022 r. o godz. 16:00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania*

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Projekt uchwały w sprawie wykonania badań dot. hałasu drogowego na ulicach Wólki Węglowej.
 4. Informacja Zarządu Dzielnicy Bielany dotycząca:
 • postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę / rozbudowę zakładu przetwarzania odpadów BYŚ przy ul. Wólczyńskiej  249;
 • realizowanych przez Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy działań w zakresie edukacji ekologicznej;
 • sposobu organizacji konkursu na „Bielańskie Drzewo Roku”;
 • etapu realizacji przez Wydział Ochrony Środowiska projektów z budżetu obywatelskiego na rok 2022.
 1. Podsumowanie dyskusji nt. lotniska Warszawa-Babice, która miała miejsce na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska dnia 6 czerwca 2022 r.
 2. Sprawy różne, korespondencja.
 3. Zamknięcie posiedzenia.  

Przewodniczący
Komisji Ochrony Środowiska
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Krystian Lisiak
 

*Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.).