null

Porządek posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 22 lutego 2022 r. o godz. 17:00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania*

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Omówienie zgłoszeń mieszkańców w zakresie uciążliwości związanych z hałasem, zanieczyszczeniem powietrza i substancjami złowonnymi na terenie Wólki Węglowej-Placówki, Radiowa i Młocin.
 4. Informacja zaproszonych przedsiębiorstw w zakresie przedmiotu działalności, emisji wprowadzanych do środowiska oraz decyzji i zezwoleń w oparciu o które funkcjonują.
 5. Sprawy różne, korespondencja.
 6. Zamknięcie posiedzenia.  

Przewodniczący
Komisji Ochrony Środowiska
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Krystian Lisiak

Zaproszeni goście:

 • Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany – Pani Mirosława Włodek
 • PORR SA
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie
 • BYŚ
 • Huta ArcelorMittal
 • BITUNOVA Sp. z o.o.
 • Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o.
 • Norblin Industrial Park Sp. z o.o.
 • Bielańskie jednostki samorządowe niższego rzędu – Samorządy Mieszkańców

*Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).