null

Odwołane posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 17 maja 2022 r. o godz. 17:00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie zostało odwołane.

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.*

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Zarządu Dzielnicy Bielany dotycząca prowadzonych we współpracy z Politechniką Warszawską badań odorowości powietrza, dotychczasowych wyników badań oraz możliwości rozwoju sieci pomiarowej. 
 4. Omówienie zgłoszeń mieszkańców w zakresie uciążliwości związanych z hałasem, zanieczyszczeniem powietrza i substancjami złowonnymi na terenie Wólki Węglowej-Placówki, Radiowa i Młocin – c.d. dyskusji
  z posiedzenia Komisji z dnia 22.02.2022 r.
 5. Informacja Zarządu Dzielnicy Bielany dotycząca likwidacji dzikich wysypisk oraz wydatków z tym związanych
  w latach 2020-2022.
 6. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji, które odbyły się 26.01.2022, 10.02.2022, 22.02.2022.
 7. Sprawy różne, korespondencja.
 8. Zamknięcie posiedzenia.  

Przewodniczący
Komisji Ochrony Środowiska
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Krystian Lisiak

Zaproszeni goście:

 • Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Prof. Artur Badyda – Politechnika Warszawska
 • Dr Małgorzata Kawala – Politechnika Warszawska
 • Przedstawiciel Wykonawcy (pkt. 3)
 • Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany
 • Przedstawiciele przedsiębiorstw:
  PORR SA
  Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie
  BYŚ
  Huta ArcelorMittal
  BITUNOVA Sp. z o.o.
 • Bielańskie jednostki samorządowe niższego rzędu – Samorządy Mieszkańców

* Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).