null

Porządek posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 15 września 2022 r. (czwartek) o godz. 17.30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.*

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Zarządu Dzielnicy Bielany w zakresie przyszłości polany „Hutnik” przy Lesie Bielańskim, jej dalszego zagospodarowania, realizacji projektów z budżetu obywatelskiego oraz rozpatrzenia petycji mieszkańców w tej sprawie – projekt uchwały Komisji.
 4. Informacja Zarządu Dróg Miejskich Warszawa, Zarządu Zieleni m.st. Warszawy oraz Zarządu Dzielnicy Bielany
  w zakresie:
 • planowanych do usunięcia drzew na ulicach Rudnickiego – Perzyńskiego – Podczaszyńskiego w ramach rozpoczętej inwestycji dotyczącej przebudowy tych ulic;
 • planowanych do wykonania nasadzeń drzew oraz zieleni niskiej na ulicach Rudnickiego – Perzyńskiego – Podczaszyńskiego po zakończeniu robót budowlanych;
 1. Informacja Zarządu Dzielnicy Bielany w zakresie robót budowlanych prowadzonych w pasie drogowym drogi gminnej ulicy Bogusławskiego (na wysokości adresów Bogusławskiego 17 – 18) oraz dokonanych zniszczeniach drzewostanu.
 2. Informacja Zarządu Dzielnicy Bielany o realizacji umowy na utrzymanie zieleni drogowej na drogach gminnych (poczynione i planowane wydatki, zrealizowany i planowany zakres zleceń, planowane wycinki i nasadzenia drzew w pasach drogowych w okresie jesiennym). 
 3. Sprawy różne, korespondencja.
 4. Zamknięcie posiedzenia

Przewodniczący
Komisji Ochrony Środowiska
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Krystian Lisiak

Zaproszeni goście:

 • Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;
 • Zarząd Dróg Miejskich Warszawa;
 • Zarząd Zieleni m.st. Warszawy;
 • Pani Mirosława Włodek – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany;
 • Pan Paweł Sondij – Naczelnik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany;
 • Samorządy mieszkańców bielańskich osiedli;
 • Mieszkańcy zainteresowani tematami porządku obrad.

* Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.).