null

Porządek posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 10 lutego 2022 r. o godz. 17:00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania*

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 25.11.2021 r.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany
  w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok (druk 276.01).
 5. Informacja Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy nt. prowadzonych działań z zakresu edukacji ekologicznej.
 6. Informacja Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie dokonywanych przez wykonawcę zniszczeń drzewostanu przy realizacji inwestycji polegającej na modernizacji boiska przy Zespole Szkół przy ul. Perzyńskiego 10.
 7. Sprawy różne, korespondencja.
 8. Zamknięcie posiedzenia.  

Przewodniczący
Komisji Ochrony Środowiska
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Krystian Lisiak

Zaproszeni goście:

Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

 • Główny Księgowy Dzielnicy Bielany – Pani Iwona Warecka
 • Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany – Pani Mirosława Włodek
 • Naczelnik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany – Pan Paweł Sondij
 • Bielańskie jednostki samorządowe niższego rzędu – Samorządy Mieszkańców

*Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).