null

Porządek posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 18 stycznia 2022 r. (wtorek) o godz. 17.30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania*

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu  z posiedzenia komisji z dn. 26 października 2021r.
  4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy za 2021 rok.
  5. Przyjęcie planu pracy  Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy na 2022 rok.
  6. Sprawy różne, korespondencja.
  7. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Radosław Sroczyński

Zaproszeni goście:

  • Zarząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

*Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).