null

Porządek posiedzenia Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego wspólnie z Komisją Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 29 marca 2023 r. (środa) o godz. 17:00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie odbędzie się w trybie stacjonarnym: Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (V piętro – sala konf.), ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja i udzielenie wyjaśnień przez przedstawicieli Urzędu m.st. Warszawy oraz Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na temat procedowanych w Biurze Ochrony Środowiska postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niżej wymienionych przedsięwzięć:
  1. Budowa Centrum Recyklingu i Edukacji Ekologicznej przy ul. Kampinoskiej 1 w Dzielnicy Bielany (znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.1.2021.MSK);
  2. Modernizacja Zakładu Odzysku Surowców Wtórnych przy ul. Wólczyńskiej 279 w Dzielnicy Bielany (znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.163.2021.SPA);
  3. Realizacja instalacji związanej z odzyskiem lub unieszkodliwieniem odpadów w ramach montażu stacji stabilizacji tlenowej odpadów przy ul. Wólczyńskiej 249 w Dzielnicy Bielany (znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.61.2014.AOR);
  4. Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zespołem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ul. Wólczyńskiej w Dzielnicy Bielany (znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.80.2021.EKO);
  5. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzenią socjalno-administracyjną i z towarzyszącą infrastrukturą w tym z zespołem parkingów przy ul. Loteryjki w Dzielnicy Bielany (znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.179.2020.EKO);
  6. Likwidacja i przebudowa części drenowania, przebudowa Rowu Wólczyńskiego, przebudowa rowu W-5, likwidacja fragmentu rowu W-1/1, zlokalizowanych na dz. ewid. nr 33, 32, 31, 30, 29, 42, 26, 27, 28, 24/2, 23/2, 22, 21, 20/2, 19, 18/2, 17/1, 17/2 obręb 7-11-09 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.21.2022.EKO);
  7. Omówienie dokumentacji przekazanej w dniu 08.12.2022 r. Komisji Ochrony Środowiska przez Burmistrza Dzielnicy Bielany, związanej ze zmianą pozwolenia zintegrowanego dla zakładu przetwarzania odpadów przy ul Wólczyńskiej 249 (dokumentacja przekazana Prezydentowi m.st. Warszawy przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, która następnie została skierowana do dzielnicy Bielany).
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z 31.01.2023 r.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Daniel Pieniek

Zaproszeni goście:

 • Pani Dorota Jedynak – Dyrektor Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy,
 • Pani Grażyna Falkiewicz – Naczelnik Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych,
 • w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy,
 • Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 • Pani Mirosława Włodek – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany,
 • Pani Aleksandra Urban – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany,
 • Samorządy Mieszkańców w Dzielnicy Bielany.