null

Plan urządzenia lasu inwentaryzacja przyrodnicza "Dęby Młocińskie"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zadania i cele urządzania lasu

 • Plan Urządzenia Lasu to dokument opracowywany dla lasów własności Skarbu Państwa (w tym nadleśnictw) na okres 10 lat na podstawie art. 19 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 45, poz. 435 z późn. zm).
 • Plan Urządzenia Lasu jest podstawowym dokumentem gospodarki leśnej zawierającym opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej - art. 6 ust.1 pkt 6 ustawy o lasach.
 • W oparciu o Plan Urządzenia Lasu możliwe jest prowadzenie trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

Trwale zrównoważona gospodarka leśna
Założeniem niniejszego PUL jest uwzględnienie kryteriów trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, w szczególności:

 • utrzymanie zdrowia i żywotności ekosystemów leśnych:
  • dążenie do uzyskania drzewostanów zgodnych z warunkami siedliskowymi (promowanie odnowień naturalnych, dostosowanie istniejących składów drzewostanów przez cięcia pielęgnacyjne o char. przekształceniowym)
 • zachowanie, ochrona, wzbogacanie biologicznej różnorodności ekosystemów leśnych:
  • Wskazania ochronne dla składników przyrody w Programie Ochrony Przyrody;
 • zachowanie i odpowiednie wzmocnienie funkcji ochronnych w zagospodarowaniu lasów:
  • Rekomendacja do uznania lasów za ochronne w miastach i wokół miast
 • podporządkowanie produkcyjnych funkcji lasu funkcjom ochronnym:
  • cięcia piel. mają służyć renaturalizacji zniekształconych siedlisk leśnych i bezpieczeństwu ludzi; ujęcie lasów do gosp. specjalnego, co skutkuje indywidulanym podejście do gospodarowania zasobami;
 • utrzymanie innych funkcji i uwarunkowań społecznych:
  • udział społeczeństwa w tworzenie PUL, udostępnie

PRZEDSTAWIENIE CAŁEGO PLANU ZNAJDUJE SIĘ W PREZENTACJI PONIŻEJ
 

bez_tytulu_2_1.jpg

Załączniki: