null

Ogłoszenie o konkursie na najem lokalu użytkowego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Konkurs ofert. Budynek Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Na podstawie Zarządzenia Nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. oraz uchwały Nr 4124/2022 Zarządu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 października 2022 r., Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza:

KONKURS OFERT NR 3/2022 NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Warunki przystąpienia do konkursu, okres związania ofertą oraz wymogi dotyczące złożenia, treści i żądanych do oferty dokumentów, jak również procedurę przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu określa Regulamin konkursu ofert na najem lokalu użytkowego będący Załącznikiem nr 3 do niniejszego Ogłoszenia o Konkursie, dostępny na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy (www.eto.um.warszawa.pl).

Opis lokalu przeznaczonego do najmu w trybie konkursu ofert, zawierający informacje tj.: adres, powierzchnia, stan formalno-prawny, techniczny i wyposażenie lokalu, wysokość miesięcznej wywoławczej stawki czynszu netto za m2 , przeznaczenie lokalu, okres najmu, opłaty z tytułu najmu – stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o konkursie (dostępny jw.).

Warunki przystąpienia do konkursu

  1. Oferent powinien posiadać min. 3 letnie udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności gastronomicznej (placówki żywienia zbiorowego),
  2. Złożenie prawidłowej oferty wraz z załącznikami,
  3. Wniesienie wadium na rachunek bankowy nr 72 1030 1508 0000 0005 5002 2044 w wysokości określonej w załączniku nr 1 do Ogłoszenia o konkursie.

Termin składania ofert: 9 stycznia 2023 r. do godziny 10:00

Miejsce składania ofert: Wydział Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy Bielany m. st. Warszawy ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa stanowisko numer 48

Termin Otwarcia ofert: 9 stycznia 2023 r. godz. 10:30

Miejsce otwarcia ofert: sala widowiskowa, parter w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy – wejście od ulicy A. Jarzębskiego.

Oferty najmu należy składać wyłącznie na formularzu Zgłoszenie udziału w konkursie ofert na najem lokalu użytkowego, stanowiącym Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o konkursie. Ofertę z załącznikami należy umieścić w kopercie zgodnie z Regulaminem konkursu ofert na najem lokalu użytkowego.

Warunkiem rozpatrzenia złożonej oferty jest zaksięgowanie wadium na rachunku bankowym w terminie do 4 stycznia do godziny 16:00.

Ze stanem technicznym lokalu można zapoznać się po uprzednim ustaleniu terminu oględzin z pracownikiem Wydziału Administracyjno-Gospodarczego w Dzielnicy Bielany, ul. S. Żeromskiego 29, pok. 290, tel.:  (22) 443 46 53. Lokal udostępniany będzie zainteresowanym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

W przypadku rezygnacji wybranego oferenta bądź niepodpisania umowy z oferentem, który wygrał konkurs, z innych przyczyn niezależnych od wynajmującego, komisja ma możliwość wyboru kolejnej oferty w ciągu 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

SPROSTOWANIE 
ogłoszenia o konkursie ofert nr 3/2022 na najem lokalu użytkowego

Burmistrz Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy prostuje treść Regulaminu konkursu ofert na najem lokalu użytkowego stanowiącego załącznik nr 3, w następujący sposób: § 8 pkt. 3 ust. a i b Regulaminu konkursu ofert na najem lokalu użytkowego otrzymują następujące brzmienie:

  1. Kryterium „Stawka czynszu”.

W powyższym kryterium oceniana będzie stawka czynszu netto za m2 podana przez Oferenta w formularzu „Zgłoszenie udziału w konkursie ofert na najem lokalu użytkowego”. Maksymalną liczbę punktów tj. 70 otrzyma Oferent, który zaproponuje najwyższą stawkę czynszu. Liczba punktów w tym kryterium wyliczona będzie zgodnie z poniższym wzorem, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według zasady matematycznej, iż wartości 1-4 zaokrągla się w dół, 5-9 zaokrągla się w górę:
Sc = Sco/Scn X 70 pkt
gdzie:
Sc - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Stawka czynszu”,
Scn – stawka czynszu netto najwyższej oferty,
Sco – stawka czynszu ocenianej oferty.

  1. Kryterium „Rabat pracowniczy”.

W powyższym kryterium oceniany będzie rabat pracowniczy podany przez Oferenta w formularzu „Zgłoszenie udziału w konkursie ofert na najem lokalu użytkowego”. Maksymalną liczbę punktów tj. 30 otrzyma Oferent, który zaproponuje najwyższy rabat. Liczba punktów w tym kryterium wyliczona będzie zgodnie z poniższym wzorem, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według zasady matematycznej, iż wartości 1-4 zaokrągla się w dół, 5-9 zaokrągla się w górę:
Rp = Rpo/Rpn X 30 pkt
gdzie:
Rp - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Rabat pracowniczy”,
Rpn – rabat pracowniczy najwyższej oferty,
Rpo – rabat pracowniczy ocenianej oferty.

Pozostałe warunki ogłoszenia o konkursie nr 3/2022 na najem lokalu użytkowego pozostają bez zmian.

 

Załączniki: