null

ODWOŁANA XIX Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

ODWOŁANA XIX Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Rada Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawa (Dz.U. z 2018.1817 j.t.) oraz  § 18 ust. 1 pkt 1, § 17 ust. 2  i § 22 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz.  z 2018 r. poz. 8814, z 2019 r. poz. 13139) zwołuję na dzień  12 marca 2020 r. (czwartek) o godz. 13.00 XIX Sesję Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.  Sesja odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Żeromskiego 29, piętro V (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XVII i XVIII Sesji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. 
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie   przyjęcia sprawozdania z wykonania Załącznika Dzielnicowego Nr III   do budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2019 rok. (Druk nr 114.01)
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie   wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym  Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok. (Druk nr 113.01)
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi ……………………… z dnia 3.10.2019 r., na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, w części dotyczącej lokalizacji inwestycji realizowanej w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2019, pn. „Miejsce spotkań sportowych dla dzieci na Rudzie”. (Druk nr 110.01)
 7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za 2019 r. (Druk Nr 111.01)
 8. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za 2019 r. (Druk Nr 115.01)
 9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za 2019 r. (Druk Nr 117.01)
 10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego Rady 
 11. Przedstawienie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na rok 2020. (Druk Nr 109.01)
 12. Przedstawienie planu pracy Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na rok 2020. (Druk Nr 112.01)
 13. Przedstawienie planu pracy Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na rok 2020. (Druk Nr 116.01)
 14. Przedstawienie planu pracy Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na rok 2020. (Druk Nr 118.01)
 15. Przedstawienie planu pracy Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na rok 2020. (Druk Nr 120.01)
 16. Informacje Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
 17. Interpelacje i zapytania radnych, oświadczenia, wolne wnioski.
 18. Zamknięcie Sesji.

       
Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Maciej Chmielewski
 

Załączniki: