null

Ochrona środowiska - prace wykonane w l. 1998-2002

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Podsumowując mijającą właśnie kadencję Rady Gminy prezentujemy inwestycje i działania finansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na terenie okręgu wyborczego nr 1

 • wybudowanie placu zabaw w parku Kępa Potocka,
 • wybudowanie placu zabaw przy ul. Skalbmierskiej,
 • zakupiono urządzenia turystyczne i rekreacyjne w Lasku Lindego,
 • udzielono pomocy rzeczowej przy modernizacji węzła centralnego ogrzewania i ciepłej wody w Przychodni Rejonowej przy ul. Kleczewskiej,
 • sprzątanie obrzeży lasów przy udziale bielańskich bezrobotnych (wzdłuż Wisłostrady, dofinansowano zakup urządzenia do utylizacji odpadów poszpitalnych dla Szpitala Bielańskiego,
 • urządzenie w całości zaspakaja potrzeby szpitala,
 • wyremontowanie zasuwy przeciwpowodziowej w Potoku Rudawka (zamontowano klapę zwrotną zabezpieczającą przed cofaniem się wody Wisły przy jej wysokich stanach w stronę osiedla Ruda),
 • budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Podleśnej,
 • budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Podczaszyńskiego,
 • rewaloryzacja zabytkowego źródełka przy ul. Dewajtis,ˇ
 • dofinansowanie inwestycji turystycznych w Lesie Bielańskim,
 • dofinansowanie mieszkańców bloków sąsiadujących z Trasą AK przy wymianie okien na dźwiękoszczelne (spółdzielnia Ruda, Metro, indywidualni mieszkańcy posesji osiedla Marymont),
 • dotacja dla Szpitala Bielańskiego na wymianę zniszczonej stolarki okiennej,
 • budowa stacjonarnej toalety ekologicznej na terenie ogródków działkowych przy parku Kępa Potocka,
 • podjęcie prac zmierzających do budowy ogólnodostępnego ujęcia uzdatniającego wodę wodociągową przy ul. Smoleńskiego,
 • dotacja dla Szpitala Bielańskiego na zakup sterylizatora,
 • wykonanie projektu modernizacji mostka nad starorzeczem w parku Kępa Potocka (przetarg na wykonanie w trakcie),
 • dofinansowanie konserwacji zabytkowego kościoła pokamedulskiego w Lasku Bielańskim przy ul. Dewajtis
 • wykonano osuszenie podziemia kościoła oraz wybudowano toaletę w, zaadaptowanej na ten cel, części piwnicznej,
 • dotacja na projekt modernizacji węzła cieplnego w Przychodni Rejonowej przy ul. Kleczewskiej 56,
 • dotacja dla ogródków działkowych przy parku Kępa Potocka na wykonanie linii zasilającej odbiorniki energii (oświetlenie terenu).

Na terenie okręgu wyborczego nr 2

 • wykonanie zabiegów konserwacyjno-pielęgnacyjnych w olsie w parku Olszyna,
 • oddanie do użytku ujęcia wody oligoceńskiej przy ul. Gąbińskiej,
 • wykonanie projektu i budowa parku osiedlowego przy ul. Perzyńskiego,
 • wybudowanie placu zabaw w parku Stawy Kellera,
 • wybudowanie placu zabaw przy ul. Gąbińskiej,
 • budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Broniewskiego,
 • budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Perzyńskiego-Rudnickiego-Kochanowskiego (w stronę Trasy AK),
 • dofinansowanie mieszkańców bloków sąsiadujących z Trasą AK przy wymianie okien na dźwiękoszczelne (spółdzielnia Przedwiośnie, WSM � os. Piaski),
 • wykonano modernizację i remont urządzeń wodno-melioracyjnych w parku Olszyna,
 • dotacja na wymianę stolarki okiennej w bibliotece publicznej przy ul. Duracza,
 • ukończenie budowy ujęcia wody oligoceńskiej przy ul. Kochanowskiego,
 • dotacja na projekt modernizacji węzła cieplnego w Przychodni Rejonowej przy ul. Kochanowskiego 19 oraz wymianę okien w całej przychodni.

Na terenie okręgu wyborczego nr 3

 • wykonanie projektu i budowa parku osiedlowego przy ul. Aspekt,
 • wybudowanie placu zabaw przy ul. Broniewskiego,
 • wybudowanie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego,
 • wykonanie szeregu prac przy Potoku Bielańskim:o roboty kanalizacyjne w rurociągu Potoku Bielańskiego od ul. Brązowniczej do ul. Conrada polegające na mechanicznym oczyszczeniu kanału, 3 komór oraz monitoringu trasy kolektora na odcinku 100 m,o prace kanalizacyjne w rurociągu Potoku Bielańskiego polegające na: oczyszczeniu kolektora na dł. 170 m od ul. Brązowniczej do ul. Księżycowej oraz wzdłuż ul. Księżycowej na dł. 500 m, oczyszczeniu komory przy ul. Brązowniczej, przebudowie komory przy ul. Conrada, zlokalizowaniu i oczyszczeniu 4 studzienek rewizyjnych wzdłuż ul. Księżycowej, wykonanie studzienek rewizyjnych w rurociągu potoku na odcinku od ujścia kolektora do kanału otwartego (zlokalizowanego poniżej ul. Conrada) do granicy administracyjnej z gminą Bemowo (przy ul. Księżycowej). Dodatkowe studzienki ułatwiają konserwację rurociągu,
 • urządzenie placu zabawowego na terenie Sz. P. Nr 289.

Na terenie okręgu wyborczego nr 4

 • oddanie do użytku ujęcia wody oligoceńskiej przy ul. Dzierżoniowskiej,
 • opracowanie dokumentacji przetargowej zabezpieczeń akustycznych (ekranów) wzdłuż ul. Pułkowej,
 • wybudowanie placu zabaw przy ul. Wrzeciono,
 • sprzątanie obrzeży lasów przy udziale bielańskich bezrobotnych (wzdłuż ul. Encyklopedycznej, Pułkowej, Anny Jagiellonki, Wóycickiego),
 • wytyczono i oznakowano połączenie Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego z Parkiem Młocińskim i przeprawą promową przez Wisłę,
 • renowacja nawierzchni trawiastej na terenie stadionu "Hutnika",
 • ścieżka przyrodniczo-rekreacyjno-edukacyjna w Parku Młocińskim,
 • podjęcie prac zmierzających do budowy ogólnodostępnego ujęcia uzdatniającego wodę wodociągową przy ul. Wrzeciono, wytłumienie wnętrz strzelnicy sportowej przy ul. Marymonckiej.

Na terenie okręgu wyborczego nr 5

 • oddanie do użytku ujęcia wody oligoceńskiej przy ul. Wolumen,
 • opracowanie projektu technicznego dla terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Arkuszowej,
 • zainstalowano automatyczną stację monitoringu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego przy ul. Tołstoja,
 • corocznie udzielano dofinansowania do redukcji uciążliwości kompostowni odpadów komunalnych w Radiowie,
 • sprzątanie obrzeży lasów przy udziale bielańskich bezrobotnych (wzdłuż ul. Księżycowej i Kampinoskiej, Trenów i Wólczyńskiej),
 • wykonano odwodnienie terenów gminnych przy ul. Księżycowej w zlewni rowu Z-7 i Z-3,
 • wykonano odwodnienie terenów gminnych przy ul. Wólczyńskiej, pomiędzy ul. rokokową a Hutą L.W. w zlewni rowu E-4 i E-5,
 • zmodernizowano zniszczone przepusty na Rowie Wólczyńskim i jego dopływach oraz w zlewni Kanału Zaborowskiego,
 • przystąpienie do budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Sokratesa,
 • uzupełnianie nasadzeń oraz prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na terenie zalesionym przez Gminę w strefie ochronnej kompostowni Radiowo,
 • wykonanie modernizacji Stawów Brustmana,
 • wykonanie I etapu prac przy rewitalizacji fosy "Fort Chomiczówka"

Prace na całym obszarze Bielan

 • wykonanie zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych przy 140 szt. drzew pomnikowych i starodrzewiu,
 • udzielano dofinansowań na utrzymanie zieleni w bielańskich placówkach oświatowych,
 • spółdzielniach mieszkaniowych i osiedlach budynków komunalnych oraz wspólnot,
 • zorganizowanie zbiórki odpadów niebezpiecznych
 • przeterminowanych farmaceutyków, świetlówek, akumulatorów oraz przeterminowanych odczynników chemicznych ze szkół, zorganizowanie zbiórki odpadów gabarytowych, masy zielonej z ogródków przydomowych (w osiedlach, gdzie występuje budownictwo jednorodzinne),
 • prowadzono biologiczny monitoring zanieczyszczeń powietrza metalami ciężkimi oraz węglowodorami aromatycznymi,
 • udzielano dofinansowania do zmiany czynnika grzewczego (z węgla na olej lub gaz) w kilku placówkach oświatowych, urządzanie festynów ekologicznych,
 • dofinansowania do edukacji ekologicznej (wyjazdy dzieci i młodzieży na zielone szkoły, wycieczki, kółka ekologiczne, imprezy turystyczne, sportowe, konkursy itp.),
 • część środków została przeznaczona na dofinansowanie inwestycji o charakterze sportowym i rekreacyjnym: budowa placów zabaw, doposażenie terenów zabawowych przy placówkach oświatowych, na terenie spółdzielni mieszkaniowych oraz na terenach podlegających ZBK,
 • organizacja konkursu "Bielany w kwiatach",
 • wykonanie remontów wszystkich ujęć oligoceńskich,
 • prowadzenie prac porządkowych i utrzymanie w ruchu urządzeń wodno-melioracyjnych,
 • montaż sterowników energooszczędnych przy bielańskim oświetleniu ulicznym (zadanie kilkuletnie, kontynuowane dofinansowano także utrzymanie infrastruktury turystycznej, działalności edukacyjnej oraz utrzymanie czystości na szlakach KPN  (plac zabaw dla dzieci na polu wypoczynkowym w Dąbrowie Leśnej, zadaszenia ze stołami i ławkami przy szlakach turystycznych, tablice informacyjne, sanitariaty i ławki na trasie od Lasek do granicy z Gminą Warszawa-Bielany),
 • dofinansowanie dla spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot oraz ZBK na wymianę elementów zawierających azbest w zasobach mieszkaniowych Gminy,
 • opieka nad bezdomnymi zwierzętami (współpraca ze społecznymi karmicielkami, fundacjami zajmującymi się statutowo zwierzętami).