null

Obwieszczenie Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany - budowa ul. Głowackiego wraz z wjazdami oraz odwodnieniem i oświetleniem

Drukuj otwiera się w nowej karcie

UD-III-WAB.6740.121.2019.KHO   

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11c i 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 24.07.2019 r. (data wpływu podania do Urzędu) w Wydziale Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany na wniosek inwestora – Prezydenta m. st. Warszawy, reprezentowanego przez pełnomocnika – Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Bielany Pana Włodzimierza Piątkowskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia, w trybie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), na „budowę drogi publicznej ul. Głowackiego na odcinku od ul. Kwitnącej do granicy ewidencyjnej nr 26 z obrębu 7-08-14 wraz ze zjazdami z drogi publicznej gminnej ul. Głowackiego na teren działek ewidencyjnych o numerach: 22 i 23 z obrębu 7-08-14 z oświetleniem i odwodnieniem”, zlokalizowanych na terenie działek o numerach ewidencyjnych według katastru nieruchomości: 3/6, 3/7, 4/1, 5/1, 4/2, 5/2, 13, 14/3, 26, 27, 23, 22, 19 z obrębu 7-08-14, które według projektu podziału według katastru nieruchomości staną się własnością m. st. Warszawy: cz. dz. ew. nr 19 (projektowana 19/1), cz. dz. ew. nr 22 (projektowana 22/3), cz. dz. ew. nr 5/1 (projektowana 5/3), cz. dz. ew. nr 4/1 (projektowana 4/5), cz. dz. ew. nr 23 (projektowana 23/1), cz. dz. ew. nr 27 (projektowana 27/1), dz. ew. nr 26 z obrębu 7-08-14. Działki objęte czasowym ograniczeniem korzystania z nieruchomości: dz. ew. nr 3/6, 3/7 z obrębu 7-08-14, dz. ew. nr 39/3, 69 ,39/2 z obrębu
7-08-13.

Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ww. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dniem niniejszego zawiadomienia nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. W związku z powyższym informuję, że zainteresowanym stronom postępowania służy prawo do czynnego udziału na każdym jego stadium, zgodnie z art. 10 k.p.a. Z aktami sprawy można się zapoznać w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany, Urzędu m. st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa, pok. 205, tel.: (22) 443-46-79, w poniedziałki i czwartki w godzinach 8.30-15.30 lub po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Załączniki: