null

Obwieszczenie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

UD-III-WAB.6740.35.2020.KHO

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) , w związku z art. 61 § 1, § 3 i § 4 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),

zawiadamiam,

że w dniu 30.09.2020 r. zatwierdzono projekt budowlany i wydano decyzję nr 2/Z/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w trybie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363), na „budowę odcinków dróg publicznych gminnych oznaczonych symbolami 4 KD-L i 16 KD-L wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy mostu Marii Skłodowskiej-Curie na odcinku od węzła z Trasą N-S do ul. Marymonckiej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy”.

Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych według katastru nieruchomości: 3/4, 4, 5, 6, 20, 29, 30, 31, 32, 33 z obrębu 7-11-08.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza podział nieruchomości gruntowych: dz. ew. nr 29 (projektowana 29/1, 29/2), 30 (projektowana 30/1, 30/2), 31 (projektowana 31/1, 31/2), 32 (projektowana 32/3, 32/4), 33 (projektowana 33/1, 33/2), 3/4 (projektowana 3/11, 3/12) z obrębu 7-11-08.

Określono nieruchomości w liniach rozgraniczających drogi, które stają się własności Miasta Stołecznego Warszawy: dz. ew. nr 3/11, 29/1, 30/1, 31/1, 32/3, 33/1, 20, 5, 6 z obrębu 7-11-08.

Nieruchomości dla których określono czasowe ograniczenia w korzystaniu nieruchomości dla realizacji budowy drogi publicznej oraz przebudowy sieci uzbrojenia terenu (zgodnie z art. 11f ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych):

dz. ew. nr 4, 3/12 z obrębu 7-11-08.

Na podstawie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Z treścią przedmiotowej decyzji można się zapoznać w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany, Urzędu m. st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa.

Informujemy, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w dniu 16.03.2020 r. ograniczono bezpośrednią obsługę mieszkańców przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Do czasu jego zniesienia chęć zapoznania się z treścią decyzji można zgłaszać telefoniczne pod nr: (22) 443-46-47 lub mailowo na adres: bielany.wab@um.warszawa.pl.

Na podstawie decyzji 2/Z/2020 nieruchomości lub ich części w pasie drogowym ulicy 4 KD-L i 16 KD-L stają się z mocy prawa własnością Miasta Stołecznego Warszawy z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna (art. 12 ust. 4 pkt. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych), o ile wcześniej nie stały się własnością Miasta na podstawie innych przepisów.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel nieruchomości objętej niniejszą decyzją, wyda swą nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu tej decyzji, wysokość odszkodowania zostanie powiększona o kwotę równą 5% wartości nieruchomości.

Informacje na temat odszkodowania można uzyskać w Wydziale Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany pod numerem tel. (22) 443 47 00 wew. 42 388, 42 330, 42 331, e-mail: bielany.wir@um.warszawa.pl.