null

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 189/2021 prostujące z urzędu oczywistą omyłkę

Drukuj otwiera się w nowej karcie

UD-III-WAB.6740.35.2020.KHO

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) , w związku z art. 61 § 1, § 3 i § 4 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),
zawiadamiam,

że w dniu 29.06.2021 r. wydano postanowienie nr 189/2021 prostujące z urzędu oczywistą omyłkę występującą w treści decyzji nr 2/Z/2020 z dnia 30.09.2020 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na „budowie odcinków dróg publicznych gminnych oznaczonych symbolami 
4 KD-L i 16 KD-L wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy mostu Marii Skłodowskiej-Curie na odcinku od węzła z Trasą N-S do ul. Marymonckiej w Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy”. 

Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych według katastru nieruchomości: 3/4, 4, 5, 6, 20, 29, 30, 31, 32, 33 z obrębu 7-11-08.

Do wniosku została załączona mapa z dnia 24.04.2018 r. zawierająca projekt podziału nieruchomości, która na dzień złożenia wniosku, zawierała już nieaktualny numer księgi wieczystej - odnośnie dz. ew. nr 3/4 z obrębu 7-11-08. Fakt ten został ujawniony dopiero po wydaniu decyzji. Decyzja podlega sprostowaniu jedynie w zakresie nieaktualnego numeru księgi wieczystej, co nie prowadzi do zmiany merytorycznej orzeczenia, ani do zmiany ustaleń faktycznych sprawy.

Na podstawie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Z treścią przedmiotowego postanowienia można się zapoznać w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany, Urzędu m. st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty telefonicznie pod nr: (22) 443-46-47 lub mailowo na adres: bielany.wab@um.warszawa.pl