null

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 125/2022 – pozwolenia na budowę dla „inwestycji obsługi technicznej miasta stanowiącej rozbudowę zakładu odzysku surowców wtórnych BYŚ” ul. Wólczyńska 249.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

UD-III-WAB.6740.85.2015.KHO   

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

Prezydent m. st. Warszawy zawiadamia,

że po ponownym rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.04.2015 r., decyzją nr 125/2022 z dnia 11.07.2022 r. zatwierdzono projekt budowlany i wydano pozwolenie na budowę dla Pana Wojciecha Byśkiniewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz, dla „inwestycji obsługi technicznej miasta stanowiącej rozbudowę zakładu odzysku surowców wtórnych BYŚ” zlokalizowanej na terenie nieruchomości przy ul. Wólczyńskiej 249 w Warszawie (dz. nr ewid. 25, 29, 172 z obrębu 7-11-10).

Informujemy, że z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i opinią Inspektora Sanitarnego można się zapoznać po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem: (22) 443 46 79 lub mailowo: bielany.wab@um.warszawa.pl, w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany, Urzędu m. st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa.