null

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej ul. Gotyckiej wraz z przebudową istniejącej drogi, budową sieci uzbrojenia terenu oraz rozbiórką istniejących obiektów budowlanych.

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Na podstawie art. 11c i 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311), w związku z art. 61 § 1, § 3 i § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 29.03.2024 r. (data wpływu podania do Urzędu) w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany na wniosek inwestora – Prezydenta m. st. Warszawy, reprezentowanego przez zastępcę Burmistrza Dzielnicy Bielany Panią Sylwię Lacek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia, w trybie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, na „budowę drogi gminnej ul. Gotyckiej wraz z przebudową istniejącej drogi, budową sieci uzbrojenia terenu oraz rozbiórką istniejących obiektów budowlanych”.

Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych według katastru nieruchomości: dz. ew. nr 15/1, 18/5, 18/6, 18/7, 20, 21, 22/4, 23, 43/1, 43/2, 44, 45, 46/2 z obrębu 7-08-07, dz. ew. nr 4, 5, 6 z obrębu 7-08-08.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdzi podział nieruchomości gruntowych: dz. ew. nr 15/1 (projektowana 15/22, 15/23, 15/24), 18/5 (projektowana 18/8, 18/9),  22/4 (projektowana 22/5, 22/6), 23 (projektowana 23/1, 23/2), 43/1 (projektowana 43/3, 43/4) z obrębu 7-08-07.

Nieruchomości dla których określono czasowe ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości w związku z realizacją budowy drogi publicznej oraz przebudowy sieci uzbrojenia terenu (zgodnie z art. 11f ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych): dz. ew. nr 15/1 (po podziale 15/24), 15/2, 1/17, 1/18 z obrębu 7-08-07, dz. ew. nr 1 z obrębu 7-08-08.

Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ww. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dniem niniejszego zawiadomienia nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się
za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. W związku z powyższym informuję, że zainteresowanym stronom postępowania służy prawo do czynnego udziału na każdym jego stadium, zgodnie z art. 10 k.p.a. Zainteresowane strony mogą uzyskać informację na temat przedmiotowego wniosku pod numerem telefonu: (22) 443-46-79 oraz mailowo: bielany.wab@um.warszawa.pl oraz zgłaszać ewentualne uwagi pisemnie na adres Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa.