null

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

OBWIESZCZENIE
 

Na podstawie art. 11c i 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 03.03.2020 r. (data wpływu podania do Urzędu) w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany na wniosek inwestora – Prezydenta m. st. Warszawy, reprezentowanego przez Burmistrza Dzielnicy Bielany Pana Grzegorza Pietruczuka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia, w trybie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), na „budowę odcinków dróg publicznych gminnych oznaczonych symbolami 4 KD-L i 16 KD-L wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy mostu Marii Skłodowskiej-Curie na odcinku od węzła z Trasą N-S do ul. Marymonckiej”. Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych według katastru nieruchomości: dz. ew. nr 3/4, 4, 5, 6, 20, 29, 30, 31, 32, 33 z obrębu 7-11-08. Przedłożony wniosek zawiera podział nieruchomości gruntowych oraz określa nieruchomości lub ich części, które staną się własnością m.st. Warszawy: cz. dz. ew. nr 3/4 (projektowana 3/11), cz. dz. ew. nr 29 (projektowana 29/1), cz. dz. ew. nr 30 (projektowana 30/1), cz. dz. ew. nr 31 (projektowana 31/1), cz. dz. ew. nr 32 (projektowana 32/3), cz. dz. ew. nr 33 (projektowana 33/1), dz. ew. nr 20, 5, 6  z obrębu 7-11-08. Nieruchomości dla których określono czasowe ograniczenia w korzystaniu nieruchomości w związku z realizacją budowy drogi publicznej oraz przebudowy sieci uzbrojenia terenu (zgodnie z art. 11f ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych): dz. ew. nr 4 z obrębu
7-11-08.

 

Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ww. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dniem niniejszego zawiadomienia nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. W związku z powyższym informuję, że zainteresowanym stronom postępowania służy prawo do czynnego udziału na każdym jego stadium, zgodnie z art. 10 k.p.a. Zainteresowane strony mogą uzyskać informację na temat przedmiotowego wniosku pod numerem telefonu: (22) 443-46-79 oraz zgłaszać ewentualne uwagi pisemnie na adres Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa.

 

 


 

Załączniki: