null

Obwieszczenie o ponownym wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę kompleksowego zakładu odzysku odpadów etap I zgodnie z decyzją nr 18/2013 o warunkach zabudowy zlokalizowanego na terenie nieruchomości przy ul. Wólczyńskiej 249 w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

UD-III-WAB.6740.85.2015.KHO   

OBWIESZCZENIE
 

Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

Prezydent m. st. Warszawy zawiadamia,

że Wojewoda Mazowiecki decyzją nr 371/OPON/2021 z dnia 21.05.2021 r. uchylił decyzję Prezydenta m.st. Warszawy nr 8/2021 z dnia 26.01.2021 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. W dniu 02.08.2021 r. Wojewoda Mazowiecki zwrócił akta sprawy, w związku z czym w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany zostało wszczęte postępowanie administracyjne odnośnie ponownego rozpatrzenia wniosku inwestora – Pana Wojciecha Byśkiniewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz o wydanie pozwolenia na „rozbudowę kompleksowego zakładu odzysku odpadów etap I zgodnie z decyzją nr 18/2013 o warunkach zabudowy” zlokalizowanego na terenie nieruchomości przy ul. Wólczyńskiej 249 w Warszawie (dz. nr ewid. 25, 29, 172 z obrębu 7-11-10).

Informujemy, że z dokumentacją sprawy można się zapoznać, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem: (22) 443-46-79 lub mailowo: bielany.wab@um.warszawa.pl, w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany, Urzędu m. st. Warszawy,
ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa.