null

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021

Drukuj otwiera się w nowej karcie
 

Szanowsni Państwo,

w związku ze stanem epidemii ogłoszonym w związku z Covid 19,prosimy o SKŁADANIE WNIOSKÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Wypełnione wnioski (wraz z załącznikami) można składać też do urny znajdującej się przy wejściu do Urzędu lub drogą listowną.

Do wniosków o fundusz alimentacyjny i zasiłki rodzinne należy dołączyć m.in. odpowiednio do sytuacji rodziny poniższe dokumenty:

 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, ze  zm.), dotyczące każdego członka rodziny;
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
  • formie opłacanego podatku,
  • wysokości przychodu,
  • stawce podatku,
  • wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
 • w przypadku utraty dochodu, dokumenty potwierdzające ich utratę i wysokość: kserokopie świadectw pracy, umów zawartych na czas określony, umów zleceń i o dzieło; kserokopie PIT 11, PIT, 40, PIT 28, PIT 36 wraz z PIT B;
 • w przypadku uzyskania dochodu,dokumenty potwierdzające wysokość dochodu netto uzyskanego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód został uzyskany (tj. za drugi miesiąc);
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem (tylko jeżeli wyrok nie został dołączony do wcześniejszego wniosku);
 • zaświadczeniaorganu prowadzącego egzekucję o wysokości wyegzekwowanych w 2019r. alimentów;
 • inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku;
 • aktualny zupełny odpis aktu urodzenia dziecka w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany.

Ponadto do wniosku o fundusz alimentacyjny należy dołączyć:

 • oświadczenie o osobach zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji innych niż dłużnik;
 • zaświadczenia organu prowadzącego egzekucję o bezskuteczności egzekucji alimentów ostatnich dwóch miesiącach oraz o wysokości wyegzekwowanych w 2019 roku alimentów;
 • oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej.