null

Nowe narzędzie umarzania długów w mieszkaniach komunalnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Miasto Stołeczne Warszawa, zgodnie z uchwałą radnych, oferuje dłużnikom czynszowym nowe narzędzie pomocy. Warszawiacy i warszawianki mają 18 miesięcy na przystąpienie do programu i elastycznie dobrane raty – miesięczne czy kwartalne oraz nawet do 10 lat na spłatę zadłużenia.

Nowe narzędzie umarzania długów ma pomóc mieszkańcom w wydostaniu się z trudnej sytuacji życiowej.

I.    Okres obowiązywania narzędzia

 • od dnia wejścia w życie uchwały tj. 29 czerwca do 30 grudnia 2030 roku.

    
Wnioski o restrukturyzację, co do zasady, powinny być składane po wejściu w życie uchwały tj.
od 1 lipca.


Wzór wniosku w załączeniu.
Jeżeli wniosek będzie złożony w innej formie niż wzór, również należy go przyjąć do rozpatrzenia.

II.    Kto może skorzystać

 •  pełnoletnia osoba, która ma trudności ze spłatą zadłużenia za zajmowane mieszkanie gminne (w tym socjalne); 
 • pełnoletnia osoba, która już nie mieszka w mieszkaniu komunalnym, ale ciągle ma niespłacone zadłużenie za to mieszkanie;
 • pełnoletnia osoba, która odpowiada solidarnie za długi np. po dziadkach, rodzicach, partnerach;


III.    Warunki przystąpienia do restrukturyzacji

 • posiadanie zadłużenia na dzień składania wniosku oraz na 31.12.2018 r. (jeżeli obecnie osoba posiada zadłużenie, ale nie miała go na 31.12.2018 r. wówczas nie może skorzystać z tego narzędzia);
 • dopuszcza się restrukturyzację długu w przypadku, gdy osoba zadłużona ma zarejestrowaną działalność gospodarczą w mieszkaniu gminnym, ale pod warunkiem że nie prowadzi jej w tym mieszkaniu; i bezpieczeństwa w budynku, itp.);
 • złożenie wniosku w terminie do 18 miesięcy od wejścia  w życie uchwały, czyli najpóźniej do 29.12.2020 r. (do burmistrza dzielnicy lub dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy);
 • zawarcie umowy.
 • Istotnym elementem jest, że osoby zainteresowane restrukturyzacją mogą i powinny skorzystać z pomocy i doradztwa w dzielnicy lub ZGN-ie w zakresie wyboru wariantu.


IV.    Formy restrukturyzacji - do wyboru

1.    podstawowa jednorazowa

 • spłata 40% zadłużenia w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy;
 • terminowe płacenie bieżących opłat przez 4 lata od podpisania umowy;
 • umorzenie 60% zadłużenia po wywiązaniu się z warunków umowy. 


2.    podstawowa ratalna

 • spłata 60% zadłużenia w ratach w okresie od 1 roku do 5 lat,
 • gdy dług nie przekracza 10 000 zł lub do 10 lat, gdy dług przekracza 10 000 zł (wysokość rat uzależniona od kwoty zadłużenia i możliwości płatniczych);
 • wpłata pierwszej raty może być dokonana w dowolnej zadeklarowanej kwocie, ale nie mniej niż 50 zł i będzie dokonana w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy;
 • kolejne raty mogą być wpłacane w systemie miesięcznym lub w innym systemie niż miesięczny (jeżeli sytuacja finansowa dłużnika wskazuje na korzyści z takiego rozwiązania i daje większą pewność na pomyślne zakończenie umowy np. wynagrodzenie pobierane w systemie innym niż miesięczny);
 • terminowe płacenie bieżących opłat przez cały okres obowiązywania umowy;
 • umorzenie 40% zadłużenia po wywiązaniu się z warunków umowy.


3.    specjalna dla osób ogrzewających mieszkania energią elektryczną

 • •    spłata 40% zadłużenia w ratach w okresie od 1 roku  do 5 lat, gdy dług
 • nie przekracza 10 000 zł lub do 10 lat, gdy dług przekracza 10 000 zł (wysokość rat uzależniona od kwoty zadłużenia i możliwości płatniczych);
 • •    wpłata pierwszej raty może być dokonana w dowolnej zadeklarowanej kwocie, ale nie mniej niż 50 zł i będzie dokonana w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy;
 • kolejne raty mogą być wpłacane w systemie miesięcznym lub w innym systemie niż miesięczny (jeżeli sytuacja finansowa dłużnika wskazuje na korzyści z takiego rozwiązania i daje większą pewność na pomyślne zakończenie umowy  np. wynagrodzenie pobierane w systemie innym niż miesięczny);
 • terminowe płacenie bieżących opłat przez cały okres obowiązywania umowy;
 • umorzenie 60% zadłużenia po wywiązaniu się z warunków umowy.


Istnieje możliwość łączenia tego wariantu z wariantem podstawowym w przypadku, gdy dług dotyczy zarówno okresu w którym mieszkanie ogrzewane było energią elektryczną oraz okresu, gdy mieszkanie ogrzewane było w innej formie np. co.

4.    specjalna dla osób solidarnie odpowiedzialnych za długi

 • spłata 60% „swojej” części zadłużenia (wyliczenie kwoty wg. wzoru) w ratach
 • w okresie od 1 roku  do 5 lat, gdy dług nie przekracza 10 000 zł lub do 10 lat,
 • gdy dług przekracza 10 000 zł (wysokość rat uzależniona od kwoty zadłużenia i możliwości płatniczych);
 • wpłata pierwszej raty może być dokonana w dowolnej zadeklarowanej kwocie, ale nie mniej niż 50 zł i będzie dokonana w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy;
 • kolejne raty mogą być wpłacane w systemie miesięcznym lub w innym systemie niż miesięczny (jeżeli sytuacja finansowa dłużnika wskazuje na korzyści z takiego rozwiązania i daje większą pewność na pomyślne zakończenie umowy np. wynagrodzenie pobierane w systemie innym niż miesięczny);
 • terminowe płacenie bieżących opłat przez cały okres obowiązywania umowy,
 • zwolnienie z 40% zadłużenia od „swojej” części po wywiązaniu się z warunków umowy.


V.    Pomoc przy wyborze wariantów i realizacji umowy

 • dłużnik wstępnie deklaruje wariant we wniosku;
 • wspólnie wypracowuje się najkorzystniejsze rozwiązanie po analizie możliwości finansowych dłużnika, tak aby dostosować optymalnie czas umowy do wysokości  rat możliwych do wpłaty przez dłużnika;
 • stały kontakt z dłużnikiem i szybka interwencja w przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających czasowo kontynuowanie umowy.

 
VI.    Dodatkowe korzyści i możliwości

 • dopuszcza się dwukrotną zwłokę w opłatach bieżących lub ratach w każdym roku kalendarzowym ale nie dłuższą niż 21 dni;
 • gdy nastąpi zwłoka w opłatach w związku ze zdarzeniami losowymi, umowa będzie mogła być kontynuowana pod warunkiem, że w ciągu 2 miesięcy od wystąpienia zwłoki, dłużnik wystąpi o udzielenie pomocy;
 • przywilej do kontynuowania umowy, gdy dłużnik solidarny wpłaci niższą kwotę opłat bieżących niż należne, ale po uzyskaniu zgody;
 • w przypadku śmierci dłużnika, który zawarł umowę, spadkobiercy mogą zawrzeć umowę o kontynuowaniu tej umowy, jeżeli złożą stosowny wniosek w terminie  do 12 m-cy od daty śmierci;
 • możliwość ubiegania się o przywrócenie tytułu prawnego do lokalu po zawarciu umowy (o ile powodem wypowiedzenia umowy był dług).
   
Zobacz galerię (3 zdjęć)