null

Nabór wniosków o dotacje m.st. Warszawy na prace przy zabytkach 1 października - 2 listopada 2020 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XVII/428/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Nowe terminy składania wniosków

 • 1 października - 2 listopada 2020 r. - na prace planowane na 2021 r.
 • 1-30 kwietnia 2021 r. - na refundacje nakładów poniesionych w 2020 r.

Uwaga! Liczy się data wpływu wniosku do Urzędu

Miejsce składania wniosków
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków przy ul. Nowy Świat 18/20
Formularze wniosków o udzielenie dotacji są do pobrania na stronach:

Dokumenty wymagane do wniosku o udzielenie dotacji
Uchwała zawiera wykaz wymaganych dokumentów - odrębny dla zabytków wpisanych do rejestru zabytków oraz dla GEZ, z podziałem na prace planowane i refundację.

NA JAKIE PRACE MOŻE BYĆ UDZIELONA DOTACJA?

Dotacja może obejmować nakłady konieczne na:

 1. przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 2. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 3. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 4. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 5. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
 6. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 7. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 8. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 9. uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 10. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 11. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytkach, o których mowa w pkt 2 - 10;
 12. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Dotacja w formie REFUNDACJI może obejmować nakłady konieczne wymienione powyżej oraz nakłady na:

 1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 2. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 3. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 4. wykonywanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
 5. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz.

www.zabytki.um.warszawa.pl

plakat_1_.jpg

Załączniki: