null

Ogłaszamy nabór kandydatów do Rady Seniorów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zdjęcie przedstawia grupę seniorów z zeszytami, którzy prowadzą ze sobą rozmowę.

W dniu 10 października 2023 r. Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia o zgłaszaniu kandydatów na przedstawicieli mieszkańców w Radzie Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na kadencję 2023 – 2028.

Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Bielan.

Ponadto:

 • monitorowanie polityki senioralnej na poziome Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;
 • inicjowanie działań na rzecz seniorów i dialogu międzypokoleniowego, w tym podejmowanie współpracy z podmiotami działającymi na rzecz seniorów w Dzielnicy Bielany;
 • rozpowszechnianie informacji o sprawach ważnych dla seniorów w tym wśród środowisk senioralnych w Dzielnicy Bielany;
 • opiniowanie projektów aktów wydawanych przez Zarząd lub Radę Dzielnicy Bielany dotyczących spraw seniorów w Dzielnicy Bielany;
 • współpraca z Urzędem Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy realizacji działań na rzecz warszawskich seniorów w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy Bielany;
 • współpraca z Warszawską Radą Seniorów, z organizacjami pozarządowymi, m.in. poprzez współpracę z dzielnicowymi komisjami dialogu społecznego;
 • rozpowszechnianie informacji o sprawach ważnych dla seniorów w tym wśród środowisk senioralnych w Dzielnicy Bielany;
 • tworzenie warunków dla środowisk senioralnych na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych;
 • podejmowanie działań mających na celu rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb seniorów.

W dniach 12 października – 26 października 2023 r. trwać będzie procedura zgłaszania kandydatów na przedstawicieli mieszkańców w Radzie Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy – kadencja 2023-2028. 

Członkiem może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, która ukończyła 60 lat oraz wyróżniająca się działalnością na rzecz środowisk osób starszych. 

Zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli mieszkańców w Radzie Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia, zawierającym:  

 1. dane kandydata,
 2. krótką notę biograficzną kandydata z uwzględnieniem informacji o doświadczeniu w działaniach na rzecz seniorów, 
 3. zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury, 
 4. zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z kandydowaniem do Rady, 
 5. listę poparcia co najmniej 15 osób w wieku powyżej 60 lat zamieszkałych na terenie Dzielnicy Bielany, zawierającą imiona, nazwiska, adres zamieszkania, PESEL oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wyborem przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy do Rady Seniorów.

Zgłoszenia przyjmowane są w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, parter stanowisko nr 49, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek: 8:00 – 18:00, od wtorku do  piątku: 8:00 – 16:00).

W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów niż liczba przedstawicieli mieszkańców wskazana w § 4 ust. 1 pkt. 1 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w ciągu 14 dni organizuje spotkanie wyborcze. Celem spotkania wyborczego jest prezentacja kandydatów i ustalenie ostatecznej listy kandydatów obejmującej maksymalnie dwukrotność liczby przedstawicieli mieszkańców wskazanej § 4 ust. 1 pkt. 1 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Spotkanie wyborcze kończy się głosowaniem selekcyjnym. Każda osoba obecna i uprawniona do głosowania, łącznie z kandydatami głosuje na trzy osoby. 

Ostateczna lista kandydatów na przedstawicieli mieszkańców w Radzie Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy wraz z krótkimi informacjami o kandydatach, zostanie zamieszczona na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w ciągu 7 dni od spotkania wyborczego. 

Wybór przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy zostanie przeprowadzony zgodnie z § 7 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

W skład Rady może wejść nie więcej niż 12 osób, a w tym:

 • ośmiu przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy Bielany;
 • jeden przedstawiciel Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego;
 • jeden przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
 • jeden przedstawiciel Rady Dzielnicy Bielany;
 • jeden przedstawiciel Zarządu Dzielnicy Bielany.
Grafika przedstawia grupę ludzi w tle i seniora na przodzie, napisy: Zgłoś się do Rady Seniorów, Działaj na rzecz Bielan, zgłoś się do 26 października.
 

 

 

Załączniki: