null

Nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH W WYBORACH NA KADENCJĘ 2020-2023

Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 52, z późn. zm., dalej jako: „ustawa”)

Ogłaszam nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023 do następujących sądów:

 1. Sąd Okręgowy w Warszawie – 230   ławników,
 2. Sąd Okręgowy w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 16 ławników,
 3. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie –  8  ławników,
 4. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia  w Warszawie – 8 ławników,
 5. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy– 24 ławników,
 6. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie – 10 ławników 
 7. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie – 5 ławników,
 8. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy –  30 ławników,
 9. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie –  19 ławników,
 10. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 40 ławników,
 11. Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie – 153  ławników,
 12. Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 12  ławników,
 13. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie – 12  ławników,
 14. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 15  ławników,
 15. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie –  13  ławników,
 16. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 20 ławników

Podmioty wymienione w art. 162 § 1 ustawy zapraszam do zgłaszania kandydatur obywateli, spełniających wymogi określone w art. 158 § 1 i 3 oraz w art. 159 § 1 i 2 ustawy, na ławników sądowych w ramach prowadzonego naboru. Zwracam uwagę, iż zgodnie z art. 158 § 3 ustawy do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonać na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. (Dz. U. Nr 121, poz. 693). Kartę można uzyskać w: 
• Biurze Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, XX p., pok. nr 2009, 2001 i 2024 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00
• na stronach internetowych m.st. Warszawy: www.radawarszawy.um.warszawa.pl,  www.um.warszawa.pl i www.bip.warszawa.pl
• w Urzędach oraz na stronach internetowych Dzielnic m.st. Warszawy

Do karty zgłoszenia należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 162 § 2-4 ustawy:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r.  poz. 357, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 • 2 aktualne zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (podpisane i zabezpieczone w kopercie);
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia;
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli należy dołączyć listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Obywatele zgłaszający kandydata muszą posiadać czynne prawo wyborcze i zamieszkiwać stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałymi dokumentami przyjmowane będą do dnia 28 czerwca 2019 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, w Biurze Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, XX p., pok. Nr 2009, 2001 i 2024 oraz za pośrednictwem poczty na adres do korespondencji: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Rady m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa (z dopiskiem na kopercie: zgłoszenie kandydata na ławnika sądowego). Decyduje data wpływu do Urzędu m.st. Warszawy.

Szczegółowych informacji dotyczących naboru kandydatów udzielają pracownicy Biura Rady m.st. Warszawy pod numerami telefonów: 22-443-05-83, 22-443-05-84,  22-443-05-96, 22 443-05-97.

Administratorem danych osobowych kandydatów na ławników, przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00950 Warszawa. Kandydaci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procedury wyboru ławników do sądów powszechnych. Obowiązek podania danych wynika z przepisów art. 162 § 2-4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52., z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. nr 121, poz. 693). Pełna treść klauzuli informacyjnej jest dostępna na stronach internetowych m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.plwww.radawarszawy.um.warszawa.plwww.um.warszawa.pl           


Prezydent m.st. Warszawy
Rafał Trzaskowski

Załączniki: 
>> ogłoszenie  (wersja pdf),

>> informacje dodatkowe dot. naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w wyborach uzupełniających na kadencję 2020-2023,

>> karta zgłoszenia kandydata na ławnika,

>> lista osób posiadających czynne prawo wyborcze zgłaszających kandydata na ławnika na kadencję 2020-2023,

>> oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia,

>> oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia,

>> zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia,

>> wzór aktualnych zdjęć, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

>> klauzura informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa