null

Nabór do zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Trwa nabór do zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicy!
Zgłoszenia do 6 października!


Jesteś działaczem organizacji pozarządowej albo mieszkańcem Bielan? Chcesz mieć wpływ na kształt budżetu partycypacyjnego w naszej dzielnicy? Zgłoś się do Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego Dzielnicy Bielany. Rozpoczynamy pracę nad przygotowaniem budżetu partycypacyjnego w naszej dzielnicy.

Co to jest budżet partycypacyjny?

Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy: zgłaszając projekty, dyskutują nad nimi, a potem oddają na nie swój głos.

Czym jest zespół ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicy?

To grupa osób powołana uchwałą burmistrza do wypracowywania zasad budżetu partycypacyjnego w dzielnicy na 2015 roku, monitorowania i wspierania przebiegu budżetu oraz promowanie działań podejmowanych w ramach budżetu. W skład zespołu wejdą mieszkańcy, organizacje pozarządowe, radni Rady Dzielnicy i osiedli oraz urzędnicy.

Kto może zgłosić się do zespołu?

Do zespołu może zgłosić się mieszkaniec dzielnicy lub organizacja pozarządowa (po jednym przedstawicielu z organizacji) działająca na jej obszarze.

Jak można zgłosić się do zespołu?

Wystarczy przesłać swoje zgłoszenie, w którym należy podać imię, nazwisko, kontakt mailowy lub telefoniczny oraz zaznaczyć czy dana osoba zgłasza się jako osoba fizyczna czy organizacja pozarządowa na adres budzetpartycypacyjny@poczta.bielany.waw.pl lub przekazać listownie na adres: Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 29. Zgłoszenia można przekazać również osobiście do Urzędu Dzielnicy Bielany Warszawa ul. Żeromskiego 29 (okienko kancelaryjne nr 49).

Termin zgłoszeń upływa 6 października 2013 r.

Jak będą wybierani członkowie zespołu?


5 przedstawicieli organizacji pozarządowych

Po zebraniu zgłoszeń odbędzie się spotkanie z przedstawicielami zgłoszonych organizacji pozarządowych, w trakcie którego (po dyskusji o planowanych działaniach i potencjale organizacji) nastąpi wybór 5 przedstawicieli spośród wszystkich zgłoszonych organizacji. Jeśli zgłosi się mniej osób niż 5 przedstawicieli organizacji albo równo 5, wtedy wszystkie osoby wejdą w skład zespołu.

5 przedstawicieli mieszkańców

Po zebraniu zgłoszeń odbędzie się spotkanie ze zgłoszonymi osobami. Na spotkaniu odbędzie się dyskusja o planowanych działaniach, potencjale i możliwościach czasowych poszczególnych osób. Następnie ze wszystkich zgłoszonych zostanie wylosowanych 5 przedstawicieli mieszkańców. Spotkanie kończy się dyskusją nad możliwościami uczestnictwa osób niewylosowanych i ich chęci uczestnictwa w dalszych krokach procesu. Jeśli zgłosi się 5 mieszkańców albo mniej niż 5, wszystkie osoby wchodzą w skład zespołu.

Terminy spotkań zostaną podane na stronie urzędu oraz na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl i przekazane wszystkim zgłoszonym.

W skład zespołu wejdą również:

  • urzędnicy (5 osób wyznaczonych przez burmistrza),
  • po jednym przedstawicielu klubów działających w Radzie Dzielnicy, wytypowanych przez klub (liczba osób zależy od liczby klubów w dzielnicy),
  • po jednym radnym z działających rad osiedli, wskazanych przez radę osiedla (liczba osób zależy od liczby rad osiedli w dzielnicy).


W dzielnicach, w których nie ma rad osiedli, ta grupa nie jest w zespole reprezentowana.

Jak będzie wyglądała praca zespołu?

Szacujemy, że do końca 2013 r. odbędą się około 3-4 spotkania oraz co najmniej 10 spotkań do połowy września 2014 r.

Termin zakończenia prac zespołu – połowa września 2014 r. Członkowie zespołu ze strony społecznej nie będą pobierali wynagrodzenia za pracę, pracownicy urzędu dzielnicy i radni będą uczestniczyli w spotkaniach zespołu w ramach obowiązków służbowych.

Co wydarzy się dalej?

Zespół zostanie powołany uchwałą Zarządu Dzielnicy i rozpocznie prace nad zasadami realizacji budżetu partycypacyjnego w dzielnicy.

Jak będzie przebiegał budżet partycypacyjny w naszej dzielnicy?

Przebieg budżetu partycypacyjnego wypracuje Zespół ds. budżetu partycypacyjnego, a następnie zostanie on poddany konsultacjom społecznym. Każdy z mieszkańców będzie mógł zgłosić swoje pomysły i uwagi do zaproponowanego harmonogramu. Następnie, na podstawie wyników konsultacji, zespół opracuje ostateczny kształt przebiegu budżetu partycypacyjnego w dzielnicy.

Więcej informacji na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl .