null

LV Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy dnia 3 lipca 2023 r. o godz. 16:30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) oraz § 18 ust. 1 pkt 1, § 17 ust. 2 i § 22 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 9305), zwołuję LV Sesję Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na dzień 3 lipca 2023 r. o godz. 16.30.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Żeromskiego 29, piętro V (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy sprawie rozpatrzenia skargi ............................. z 25.10.2022 r. na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 80 im. Marii Kownackiej w Warszawie. (Druk Nr 411.01)
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie wniosku o przyznanie Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Warszawy. (Druk Nr 407.01)
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie uznania ważności wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Ruda – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz podania ich wyników do publicznej wiadomości. (Druk Nr 412.01)
  6. Informacje Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
  7. Interpelacje i zapytania radnych, oświadczenia, wolne wnioski.
  8. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Maciej Chmielewski