null

LII Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, 27 kwietnia 2023 r. (czwartek) o godz. 15:00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy                    

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) oraz § 18 ust. 1 pkt 1, § 17 ust. 2 i § 22 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 9305), zwołuję LII Sesję Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na dzień 27 kwietnia 2023 r. o godz. 15.00.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Żeromskiego 29, piętro V (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi ............................................ w Warszawie (Druk Nr 391.01)
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za rok 2022. (Druk Nr 390.01)
  6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za 2022 r. (Druk Nr 388.01)
  7. Przedstawienie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na 2023 rok. (Druk Nr 389.01)
  8. Informacje Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
  9. Interpelacje i zapytania radnych, oświadczenia, wolne wnioski.
  10. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Maciej Chmielewski