null

Porządek posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej wspólnie z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia
Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

w dniu 7 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 17.00

(wspólnie z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy)

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym [1]

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej w dniu
    10 maja 2021 r.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w sprawie  wyrażenia opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego  Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy (Druk Nr 199.01).
  5. Zaopiniowanie projektu  uchwały  Rady  Dzielnicy  Bielany  m.st.   Warszawy w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za rok 2020 (Druk Nr 198.01).
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2021  - w zakresie zdrowia i pomocy społecznej (Druk Nr 200.01).
  7. Sprawy różne, korespondencja.
  8. Zakończenie posiedzenia Komisji.           

Przewodniczący
Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Wojciech Borkowski

 

Zaproszeni goście:

Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Katarzyna Potapowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Grażyna Pulkowska – Główna Księgowa Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Jadwiga Gὃransson – Dyrektor Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Filip Florczak – Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy


[1]Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).