null

Porządek posiedzenia Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia
Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

10 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz.18.00.

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania[1]

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady ms.t. Warszawy w sprawie zmiany Studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.
 4. Sprawy różne, korespondencja.
 5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

  Przewodniczący
  Komisji Architektury i Planowania 
  Przestrzennego
  Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

  Daniel PieniekZaproszeni goście:

Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Przedstawiciel Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy


[1] Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn.zm.).