null

Jak rozwijać turystykę w Warszawie?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Chcemy jak najlepiej wykorzystywać potencjał turystyczny stolicy i jednocześnie prowadzić lub wspierać działania, które akceptują mieszkańcy. Zależy nam na rozwoju turystyki w Warszawie oraz dbaniu o jakość życia w mieście. Dlatego przygotowaliśmy projekt dokumentu „Polityka turystyczna miasta stołecznego Warszawy” i zapraszamy do rozmowy na temat kierunków polityki turystycznej.

Dlaczego Warszawa potrzebuje polityki turystycznej?

Turystyka pełni ważną rolę w rozwoju Warszawy. Czy wiesz, że:

  • co roku do miasta przyjeżdża prawie 10 mln turystów – to tak, jakby każdego z mieszkańców stolicy odwiedziło 5 osób;
  • w branżach turystycznych pracuje ponad 70 tys. osób – to mniej więcej tyle, ile mieszkańców ma dzielnica Wawer;
  • wkład turystyki w PKB miasta wynosi ponad 15 mld złotych – jest to ok. 6% PKB Warszawy?

Turystyka może pozytywnie wpływaćna jakość życia lokalnej społeczności, kapitał społeczny i innowacyjny miasta, a także przyczyniać się do ochrony środowiska. Oddziałuje na codzienne życie mieszkańców miasta. Dlatego razem z ekspertami i partnerami z samorządu oraz sektora prywatnego i społecznego stworzyliśmy projekt dokumentu, który jest wyrazem odpowiedzialności za miasto i jego mieszkańców.

Czym jest Polityka turystyczna?

Polityka turystyczna wyraża sposób myślenia o turystyce oraz formułuje zasady i wartości, którymi powinniśmy się kierować, podejmując decyzje i działania związane z turystyką w Warszawie. Odnosi się do zagadnień podstawowych i priorytetowych. Wpisuje się w cele operacyjne „Strategii #Warszawa2030”.

Kierunki polityki turystycznej, które wg „Polityki” mają zapewnić trwały i zrównoważony rozwój turystyki w Warszawie, to:

1.     Turystyka szyta na miarę miasta, co oznacza zmianę podejścia do rozwoju turystyki z ilościowego na jakościowe. To nie miasto i jego mieszkańcy powinni dostosować się do rynku turystycznego, ale rynek do miasta, jego mieszkańców i ich potrzeb.

2.     Turystyka jako sfera aktywności lokalnej,która zakłada udział mieszkańców w tworzeniu ofert turystycznych, które wzmocnią unikalność miasta i poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców. To także tworzenie przestrzeni, które umożliwią spotkania turystów z mieszkańcami.

3.     Turystyka produktowazakłada, że podstawą rozwoju oferty turystycznej miasta oraz podkreślania jego atrakcyjności są produkty turystyczne (np. Warszawa królewska, Warszawa Judaica).

4.     Turystyka w dzielnicachzakłada zwiększanie aktywności turystycznej w różnych częściach miasta, dla uniknięcia natłoku turystów w centrum.

5.     Turystyka metropolitalnazakłada proponowanie turystom wzbogacenia wizyty w stolicy o wyjazd poza miasto. Zmniejszy się dzięki temu ruch turystyczny w centrum i jego uciążliwość dla mieszkańców.

6.     Turystyka bez konfliktów to m.in. dobra współpraca miasta z lokalami gastronomicznymi, rozrywkowymi i obiektami kulturalnymi, która ma na celu minimalizowanie lub unikanie napięć między mieszkańcami a turystami.

7.     Turystyka biznesowato dalszy rozwój infrastruktury konferencyjnej (centrum kongresowe) oraz wytypowanie specjalizacji strategicznych (sektorów i branż), na bazie których Warszawa powinna budować swoją przewagę konkurencyjną na światowym rynku spotkań.

8.     Turystyka smartma dostarczać turystom najaktualniejszych informacji o tym, jak poruszać się po mieście i korzystać z jego oferty, m.in. dzięki wykorzystaniu digitalizacji oraz rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości.

 

W realizację zapisów dokumentu i zawartych w nim kierunków polityki turystycznej będzie musiał zaangażować się zarówno samorząd, jak i podmioty zewnętrzne, takie jak organizacje pozarządowe, lokalne i regionalne organizacje turystyczne, podmioty prywatne, sektor kreatywny oraz instytucje kultury.

Konsultacje społeczne trwają od 17 czerwca do 17 lipca 2019 roku

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

Przyjdź na spotkanie, które odbędzie się 25 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 17.30 w Muzeum Warszawskiej Pragi, ul. Targowa 50/52.

Przeczytaj projekt „Polityki turystycznej miasta stołecznego Warszawy” i zgłoś uwagi:

  • elektronicznie na adres e-mail konsultacje@warsawtour.pl
  • lub pocztą na adres Stołeczne Biuro Turystyki, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa.

Co się wydarzy po zakończeniu konsultacji?

Projekt „Polityki turystycznej miasta stołecznego Warszawy” zostanie uzupełniony bądź skorygowany zgodnie z uwagami zgłoszonymi w procesie konsultacji społecznych. Następnie przejdzie procedurę uzgodnień wewnątrz Urzędu i trafi pod obrady Rady m.st. Warszawy. Jako załącznik do przyjętej przez Radę uchwały będzie stanowił wytyczną do działań mających wpływ na rozwój turystyki w Warszawie.

Jednostka odpowiedzialna: Stołeczne Biuro Turystyki

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 1868/2017Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia standardów dokumentów programujących rozwój m.st. Warszawyoraz Uchwała Nr LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy.

Odnośniki:

Polityka turystyczna miasta stołecznego Warszawy