null

Informacja o wystąpieniu ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Szanowni Państwo w związku z informacją o wystąpieniu ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie Polski apeluję o podjęcie działań, mających ograniczyć do minimum możliwość rozprzestrzeniania się choroby.

Należy podkreślić, że to od posiadaczy drobiu oraz osób pracujących na fermach drobiu zależy, czy ryzyko wniknięcia wirusa grypy do stad drobiu zostanie ograniczone. Dlatego proszę o przekazywanie wszystkim hodowcom, właścicielom drobiu oraz osobom pracującym na fermach drobiu informacji o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków higieny oraz bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

Niezbędne jest przestrzeganie zasad bioasekuracji, które określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722). Powiatowi Lekarze Weterynarii powinni przypomnieć hodowcom drobiu podstawowe zasady bezpieczeństwa biologicznego, takie jak:

  • Pozostawienie ptaków w zamknięciu i wstrzymanie wypuszczania ptaków na wybieg;
  • Zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem zwierząt dzikich, w szczególności dzikiego ptactwa;
  • Karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków inwentarskich;
  • Stosowanie odzieży i obuwia ochronnego dedykowanego wyłącznie do obsługi drobiu;
  • Używanie odpowiednich środków higieny, w tym mycie rąk wodą z mydłem przed wykonywaniem czynności związanych z karmieniem i pojeniem ptaków;

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii polecił Powiatowym Lekarzom Weterynarii podjęcie działań prewencyjnych mających na celu ograniczenie możliwości wniknięcia grypy ptaków do stad drobiu. Ponadto Powiatowi Lekarze Weterynarii zostali zobowiązani do przeprowadzenia kontroli gospodarstw utrzymujących drób, celem weryfikacji spełniania wymagań określonych we wskazanym wyżej rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przypominam, że zgodnie z obowiązującym prawem, należy zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, (wójt/burmistrz/prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu.
Informuję również, że z badań przeprowadzonych przez Państwowy Instytut Weterynaryjny
- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wynika, że wirus AH5N8, który zaatakował stada drobiu hodowlanego, jest wysoce zjadliwy dla drobiu, ale nie patogenny dla ludzi. Niezależnie od tego, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego apeluję o jak najszersze wykonywanie szczepień ochronnych przeciwko grypie sezonowej, szczególnie wśród pracowników służb i inspekcji, które mogą być zaangażowane w likwidowanie ognisk ptasiej grypy. Jednocześnie pragnę podkreślić, że służby wojewódzkie są w gotowości do podjęcia ewentualnych działań w przypadku wystąpienia zachorowania na obszarze Mazowsza. Proszę również o dokonanie przeglądu procedur w zakresie wystąpienia zagrożenia epizootycznego na poziomie powiatowych centrów zarządzania kryzysowego. W załączeniu przekazuję ulotkę w związku w wystąpieniem u ptaków na terenie kraju ognisk wysoce patogennej grypy ptaków (HPAI) a także proszę o przekazanie powyższych informacji właściwym dla Państwa obszaru działania wójtom, burmistrzom lub prezydentom.
 

Załączniki: