null

II kadencja 2015-2018

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zgodnie z postanowieniami Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy nadanego Uchwałą nr 20/V/2015 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Bielany miasta stołecznego. Warszawy, Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy – kadencji 2018-2021

 1. Członkiem Rady może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, która ukończyła 60 lat, wyróżniająca się działalnością na rzecz środowiska osób starszych. Kadencja członka Rady trwa trzy lata od dnia jego powołania.
 2. Zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli mieszkańców - członków Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, zawierającym: 
 • dane kandydata,
 • krótką notę biograficzną kandydata z uwzględnieniem informacji o doświadczeniu w działaniach na rzecz seniorów,
 • zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury,
 • zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z kandydowaniem do Rady,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne,
 • listę poparcia co najmniej 15 osób w wieku powyżej 60 lat zamieszkałych na terenie Dzielnicy Bielany, zawierającą imiona, nazwiska, adres zamieszkania, PESEL oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Zgłoszenia przyjmowane są w dniach 26 marca – 13 kwietnia 2018 r,. w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Bielany, ul. S. Żeromskiego 29, parter stanowisko nr 49, w godzinach pracy Urzędu. (poniedziałek: 8:00 – 18:00, od wtorku do  piątku: 8:00 – 16:00).
 2. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów niż ustalona w § 3 ust. 1 pkt. 1Statutu liczba przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy Bielany, Burmistrz Dzielnicy w ciągu 14 dni zorganizuje spotkanie wyborcze, na którym w drodze głosowania selekcyjnego zostanie ustalona ostateczna lista kandydatów.
 3. Ostateczna lista kandydatów na przedstawicieli mieszkańców – członków do Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy wraz z krótkimi informacjami o kandydatach, zostanie zamieszczona na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.
 4. Wybór przedstawicieli mieszkańców dzielnicy zostanie przeprowadzony zgodnie z § 8 Statutu Rady Seniorów stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Formularz zgłoszenia kandydata na przedstawiciela mieszkańców – członka Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy – kadencja 2018-2021.
 2. Statut Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy stanowiący załącznik do Uchwały nr 20/V/2015, z dnia 11 lutego 2015 r. Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.