null

Handel okolicznościowy w okresie Wszystkich Świętych 2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
fotografia czerwonego znicza wśród jesiennych liści na grobie

Wnioski o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod stoiska handlu okolicznościowego w okresie Wszystkich Świętych 2022 r. (obowiązywania czasowej organizacji ruchu tj. od dnia 29 października do dnia 6 listopada 2022 r.) przyjmowane będą od dnia 10 października do dnia 14 października br.

Wnioskodawca może występować z wnioskiem na zajęcie pasa drogowego do dnia 14 października br. maksymalnie pod 2 stanowiska o łącznej powierzchni do 8m2 lub 6m2 lub 1 stanowisko o powierzchni 11,25m2 lub 12,6 m2lub 15 m2.

Wnioski można składać w formie papierowej w Urzędzie Dzielnicy Bielany
link do wniosku: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu obwoźnego - Handel i usługi - Warszawa 19115 oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP.

W przypadku składania wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem ePUAP należy potwierdzić swoją tożsamość w internecie. Potwierdzić swoją tożsamość w internecie można na 2 sposoby:

We wniosku należy wskazać konkretne miejsce stanowiska (mapa do pobrania poniżej), określić termin zajęcia stanowiska, podać telefon kontaktowy lub/i mailowy oraz dane zgodne z dowodem tożsamości składającego. Wnioski bez wskazania miejsca zajęcia jako wymagające doprecyzowania i uzupełnienia przez wnioskodawcę będą rozpatrywane dopiero po skompletowaniu wniosku. Jako datę wpływu wniosku traktowany będzie dzień uzupełnienia wniosku.

O przyznaniu danego miejsca w przypadku złożenia dwóch lub większej ilości wniosków na to samo miejsce decyduje kolejność zgłoszeń. Wnioskodawcy, których wniosek wpłynął jako drugi i kolejny w kolejności zostaną poinformowani o możliwości zmiany wniosku poprzez wskazanie innego dostępnego miejsca. Powyższa informacja będzie przekazywana wnioskodawcom w kolejności zgodnej z datą zgłoszenia.

Wnioski złożone po dniu 14 października br. zostaną rozpoznane po wcześniejszym rozpatrzeniu wszystkich wniosków złożonych do dnia 14 października br. O przyznaniu miejsca także decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgodnie z wytycznymi Biura Zarządzania Ruchem Drogowym tj. jednostki odpowiedzialnej za organizację ruchu na terenie m.st. Warszawy handel może odbywać się tylko od strony chodnika.

Załączniki: