null

Lokalna diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zdjęcie: zdjęcie ilustracyjne

W ujęciu społecznym oraz psychologicznym rodzina powinna spełniać wiele istotnych funkcji: prokreacyjną, ekonomiczną, wychowawczą, wspólnotową oraz opiekuńczą. We współczesnych rodzinach coraz częściej dostrzega się występowanie różnorodnych problemów, kryzysów czy dysfunkcji. Szczególnego znaczenia nabierają trudności z pełnieniem funkcji rodzicielskiej, której zadaniem jest zaspokojenie potrzeb uczuciowych zarówno rodziców, jak i dzieci.

W ujęciu społecznym oraz psychologicznym rodzina powinna spełniać wiele istotnych funkcji: prokreacyjną, ekonomiczną, wychowawczą, wspólnotową oraz opiekuńczą. We współczesnych rodzinach coraz częściej dostrzega się występowanie różnorodnych problemów, kryzysów czy dysfunkcji. Szczególnego znaczenia nabierają trudności z pełnieniem funkcji rodzicielskiej, której zadaniem jest zaspokojenie potrzeb uczuciowych zarówno rodziców jak i dzieci. Rodzina, która powinna kojarzyć się z poczuciem bezpieczeństwa, miłością i wzajemnym szacunkiem staje się niejednokrotnie miejscem, w którym człowiek doświadcza przemocy. Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy: fizyczną, psychiczną, seksualną czy ekonomiczną. Każda z form przemocy może dodatkowo mieć inne źródła, co czyni zjawisko przemocy w rodzinie jeszcze bardziej złożonym.

W odpowiedzi na powyżej zarysowane problemy, w najbliższym czasie na terenie Urząd m.st. Warszawy – Dzielnica Bielany rozpocznie realizację projektu badawczego pn. „Lokalna diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie (w tym wśród rodzin z uzależnieniem) na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy”, który jest częścią zadania publicznego w zakresie zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska na terenie m.st. Warszawy określonego w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2021-2025 dzielnicy Bielany m.st. Warszawy”.

Projekt badawczy będzie realizowany przez Fundację Niezależnych Inicjatyw Studenckich im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy wsparciu zespołu badawczego składającego się z pracowników badawczo-naukowych Instytutu Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obydwie organizacje mają szerokie doświadczenie w realizacji projektów – w tym projektów społecznych.

Celem głównym projektu będzie realizacja badań wśród społeczności lokalnej zamieszkującej Dzielnicę Bielany m.st. Warszawa w zakresie:

 1. oszacowania skali zjawiska i form przemocy w rodzinie na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
 2. diagnozy postaw mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy wobec zjawiska przemocy domowej,
 3. oceny świadomości pełnoletnich mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w zakresie możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 4. oceny świadomości dzieci i młodzieży w zakresie możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 5. postaw i zasobów pracowników służb i instytucji lokalnych odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

W ramach tak zaplanowanych działań powstaną opracowania, które w formie diagnozy zostaną̨ przedstawione władzom Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Diagnoza będzie obejmować między innymi: ocenę kierunku rozwoju zjawiska i zmiany postaw społecznych, zaprojektowanie działań naprawczych oraz przedstawienie rekomendacji dla władz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w zakresie przeciwdziałania przemocy na jej terenie. Proponowany efekt końcowy będzie stanowić publikacja, zawierająca pogłębioną analizę socjologiczną o charakterze badań porównawczych/ewaluacyjnych w odniesieniu do badań społecznych wykonanych w 2016 roku. Takie ujęcie pozwoli właściwym podmiotom administrującym na wykorzystanie wniosków i rekomendacji w praktyce.

Wnioski do diagnozy zostaną sformułowane na podstawie danych zebranych za pomocą odpowiednio dobranych narzędzi badawczych obejmujących:

 • badanie skierowane do pełnoletnich mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st Warszawy przeprowadzone z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety bezpośrednio w domu respondenta przez przeszkolonego ankietera;
 • badanie skierowane do dzieci i młodzieży z Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przeprowadzone z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety w formie audytoryjnej (w klasach szkolnych) oraz dyskusji grupowej z uczniami;
 • badanie skierowane do kluczowych przedstawicieli służb i instytucji lokalnych działających w obszarze pomocy rodzinie na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy umożliwiające diagnozę̨ postaw i zasobów w kontekście występowania przemocy przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety oraz indywidualnych rozmów z pracownikami.

Realizacja badania pozwoli na przeanalizowanie w sposób kompleksowy rożnych aspektów związanych ze występowaniem zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Badanie pozwoli na uzyskanie pogłębionej analizy procesów związanych z występowaniem zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Dzielnicy Bielany m.st Warszawy:

 1. przyczyn występowania zjawiska przemocy,
 2. postaw i doświadczeń mieszkańców dzielnicy,
 3. oczekiwań kierowanych wobec przedstawicieli instytucji i służb instytucji lokalnych oraz
 4. barier i trudności z jakimi się̨ spotykają̨, zarówno mieszkańcy dzielnicy, jak i przedstawiciele służb i instytucji lokalnych.

Wnioski z badania będą mogły być wykorzystane do podejmowania dalszych działań na rzecz rozwiazywania problemów związanych z występowaniem zjawiska przemocy w rodzinie zarówno w obszarze funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy domowej na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, jak i w bezpośredniej pracy z rodzinami doświadczającymi lub zagrożonymi problemem przemocy oraz w procesie tworzenia prawa miejscowego w tym zakresie, co w znaczący sposób ma szansę zmniejszyć skalę występowania zjawisk przemocowych na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.