null

Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 325 44 43
e-mail: bielany.bbizk@um.warszawa.pl

Kierownik
Andrzej Różycki

Do zakresu działania Delegatur Biura - Zespołów należy w szczególności:

1. w zakresie bezpieczeństwa publicznego:

 • analizowanie zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • realizowanie i inicjowanie, przy współpracy z Policją i Strażą Miejską m.st. Warszawy, programów poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym współdziałanie z miejscowymi jednostkami Policji w zakresie służb ponadnormatywnych;
 • przekazywanie informacji na temat nowych lokalizacji kamer systemu monitoringu wizyjnego na terenach dzielnic, wynikającej z realnej oceny zagrożenia przestępczością;
 • gromadzenie, weryfikacja i aktualizacja informacji do elektronicznych baz danych dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 

2. w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności:

 • monitorowanie, analiza i ocena zagrożeń na terenie dzielnicy, związanych z możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz przedstawianie propozycji przedsięwzięć ograniczających ich skutki;
 • gromadzenie, weryfikacja i przekazywanie danych do elektronicznych baz danych dotyczących zarządzania kryzysowego i ochrony ludności;
 • realizacja zadań związanych z zapewnieniem informowania i ostrzegania mieszkańców dzielnicy o zagrożeniach;
 • nadzór nad funkcjonowaniem i obsługą:                                                                                     - radiostacji pracujących w systemie łączności zarządzania kryzysowego,                               - urządzeń systemu alarmowania i ostrzegania,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu zabezpieczenia przed kradzież punktów alarmowych oraz udział w odbiorach prac remontowych;
 • uczestniczenie w treningach radiotelefonicznej łączności zarządzania kryzysowego;
 • uczestniczenie w przeglądach budowli przeciwpowodziowych zlokalizowanych na terenie dzielnicy;
 • pozyskiwanie, weryfikacja i przekazywanie danych do „Planu zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy” w zakresie dotyczącym dzielnic;
 • realizowanie procedur pomocy osobom poszkodowanym w przypadku zdarzeń losowych,
 • współudział w organizowaniu ewakuacji ludności w przypadku masowego zagrożenia dla życia i zdrowia;

3. w zakresie spraw obronnych:

 • aktualizacja elektronicznych baz danych dotyczących spraw obronnych;
 • uczestniczenie w opracowywaniu „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Stołecznego Warszawy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” w zakresie dotyczącym dzielnic;
 • prowadzenie spraw z zakresu rejestracji i kwalifikacji wojskowej osób z terenu dzielnicy, w tym rozplakatowanie obwieszczeń;
 • organizowanie „Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy” w dzielnicach;
 • opracowywanie i aktualizacja planów akcji kurierskiej oraz realizacja zadań związanych z ich uruchomieniem, w tym szkolenie kurierów;
 • opracowanie i aktualizacja planów rozplakatowania obwieszczeń o powołaniu osób do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i czasie wojny oraz realizacja zadań z tego zakresu na terenie dzielnicy;
 • przyjmowanie udokumentowanych wniosków, dotyczących wypłat świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenia od żołnierzy rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe;
 • wydawanie decyzji administracyjnych o uznaniu osób, którym doręczono karty powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierzy odbywających tę służbę za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub za żołnierzy samotnych;
 • przyjmowanie wniosków oraz przygotowywanie dokumentacji dotyczącej wypłaty rekompensat za wynagrodzenie utracone z powodu odbywania ćwiczeń wojskowych;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony;
 • opracowywanie i aktualizacja planów świadczeń osobistych rzeczowych w terminie ustalonym przez Wydział Spraw Obronnych;
 • współudział w realizacji zadań z zakresu HNS (Wsparcia Państwa Gospodarza);
 • udział w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń, ćwiczeń i treningów obronnych;
 • udział w opracowaniu i aktualizacji „Wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa lub gospodarki, ochrony życia, zdrowia lub bezpieczeństwa obywateli, mających pierwszeństwo do zaopatrzenia się w paliwa pochodzące z zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, mających siedzibę na obszarze administracyjnym m.st. Warszawy”;
 • prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem z urzędu (radnych dzielnicy) i na wniosek (osób, których powołanie do czynnej służby wojskowej groziłoby zaprzestaniem lub poważnym zakłóceniem pracy urzędu dzielnicy) od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.